LOKALNE VOLITVE 2018

LOKALNE VOLITVE 2018 - Pomembne informacije in povezave za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona

LOGO-LokalneVolitve2018 pasica  csm 95bfb3fa27
V nadaljevanju so povzete pomembne informacije in povezave glede izvedbe LOKALNIH VOLITEV 2018 v Občini Gornja Radgona. Lokalne volitve so bile razpisane z Aktom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018). Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018 (PDF) - 23. 8. 2018


POMEMBNE POVEZAVE:

- vneseni podatki o volitvah za Občino Gornja Radgona so javno objavljeni na:
   - rezultati za župana in liste kandidatov za občinski svet: http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/obcina_gornja_radgona.html
   - rezultati za svete KS: http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/obcina_gornja_radgona_ckvs.html
   - kandidature za župana in liste kandidatov za občinski svet: http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_gornja_radgona.html
   - kandidature za svete KS: http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/ckvs_gornja_radgona.html

- vneseni podatki o lokalnih volitvah za vse občine v Sloveniji so javno objavljeni na portalu http://volitve.gov.si/lv2018/ 
 

OBVESTILA IN OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE GORNJA RADGONA:

- 03.09.2018: UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta s strani skupine volivcev, določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev in določitev kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti s strani skupine volivcev na rednih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 18.11.2018
- 06.09.2018: SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v Občini Gornja Radgona
- 16.10.2018: Obvestilo glede sprejema oziroma vložitve kandidatur za lokalne volitve - skrajni rok do vključno 18. oktobra 2018
- 19.10.2018: Informacija o vloženih in nepotrjenih kandidaturah za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona
- 26.10.2018: SEZNAMI potrjenih kandidatov in list kandidatov za redne volitve v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 18. novembra 2018
- 06.11.2018: Obvestilo o voliščih za lokalne volitve 2018 in posebno obvestilo za volivce iz naselja Lomanoše
- 06.11.2018: Obvestilo o predčasnem glasovanju na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, dne 13., 14. in 15. novembra 2018
- 18.11.2018: Obvestilo organizatorjem volilne kampanje v občini (predaja obveznih izvodov plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018 na NUK)
- 18.11.2018: LOKALNE VOLITVE 2018 - Podatki o volilni udeležbi na voliščih in skupni volilni udeležbi v občini Gornja Radgona 
- 19.11.2018: LOKALNE VOLITVE 2018 - Končni neuradni volilni rezultati volitev župana, v občinski svet in svete KS ter volilna udeležba za Občino Gornja Radgona
- 22.11.2018: LOKALNE VOLITVE 2018 - POROČILO o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 18. 11. 2018
- 23.11.2018: SEZNAM kandidatov za drugi krog rednih volitev župana Občine Gornja Radgona, ki bodo dne 2. decembra 2018
- 23.11.2018: Obvestilo o predčasnem glasovanju na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, dne 13., 14. in 15. novembra 2018 
- 02.12.2018: LOKALNE VOLITVE 2018 - Podatki o volilni udeležbi in volilni rezultati na drugem krogu rednih volitev župana občine Gornja Radgona, dne 2. 12. 2018
- 05.12.2018: LOKALNE VOLITVE 2018 - POROČILO o izidu drugega kroga rednih volitev župana v občini Gornja Radgona, dne 2. 12. 2018
- 23.01.2019: UGOTOVITVENI SKLEP o nadomestnem članu občinskega sveta za preostanek mandatne dobe

 

ZAKONSKI PREDPISI:
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ) (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)


POMEMBNI VELJAVNI OBČINSKI PREDPISI IN AKTI:

- Statut Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15.10.2015) (določa število članov občinskega sveta, imena in območja krajevnih skupnosti)
- Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017 z dne 01.06.2017) (določa število članov svetov KS in volilnih enot za volitve članov svetov KS v občini Gornja Radgona)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 15.07.2006)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010) (pomembno - glede predložitve poročila se uporabljajo neposredno državni predpisi)
- Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2018 z dne 01.07.2018)
- Akt o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2018 z dne 01.09.2018)
- 18.09.2018 - Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo lokalnih volitev
 

Ostali občinski predpisi so na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona v katalogu informacij javnega značaja.

 

POMEMBNE POVEZAVE:

-       spletna stran Državne volilne komisije – Lokalne volitve 2018 (razpis volitev, rokovnik, zakonodaja, obrazci podpore, instruktivni obrazci za kandidiranje, obrazci za predlaganje članov volilnih odborov, navodila in pojasnila) (http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018)

-       spletna stran Ministrstva za javno upravo – Lokalne volitve 2018 (vse relevantne informacije in obvestila, ki se nanašajo na redne lokalne volitve 2018) (http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/)

Predstavitev ureditve volilne kampanje po Zakonu o volilni in referendumski kampanji (ZVRK):
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/
Najbolj pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK):
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/vprasanja_in_odgovori/


POVEZAVE DO POMEMBNIH OBRAZCEV (na spletni strani www.dvk-rs.si):

NAVODILO o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (uradni list)

Obrazci za podporo volivcev (DVK):
Podpora kandidaturi za župana
Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
Seznam skupine volivcev, ki so dali podporo kandidaturi za člane sveta krajevne skupnosti (doc)

Obrazec za predlaganje kandidatov v volilne odbore:
Soglasje kandidata za člana volilnega odbora (obrazec)

Instruktivni obrazci za kandidiranje:
- vsi obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (povezava: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018)

Obr.04 - kandidatura - župan (doc) / Obr.04 (pdf) 
Obr.05 - soglasje - župan (doc) / Obr.05 (pdf)
Obr.07 - kandidatura - občinski svet - proporcionalni sistem (doc) / Obr.07 (pdf) / Obr.07 (prirejen za VE v Občini G. Radgona) (doc)
Obr.08 - soglasje - občinski svet (doc) / Obr.08 (pdf)
Obr.09 - zapisnik - politična stranka - župan (doc) / Obr.09 (pdf)
Obr.10 - zapisnik - politična stranka - občinski svet - večinski sistem (doc) / Obr.10 (pdf) (uporaben za volitve v svete KS)
Obr.11 - zapisnik - politična stranka - občinski svet - proporcionalni sistem (doc) / Obr.11 (pdf)
Obr.12 - seznam - politična stranka (doc) / Obr.12 (pdf)
Obr.16 - volilna kampanja - obvestilo organizatorju (doc) / Obr.16 (pdf)

- prirejeni obrazci za vlaganje kandidatur za volitve v svete KS v Občini Gornja Radgona:
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Gornja Radgona)
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Črešnjevci-Zbigovci)
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Spodnja Ščavnica)
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Negova)
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Spodnji Ivanjci)

   Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti (doc)   
   Seznam skupine volivcev, ki so dali podporo kandidaturi za člane sveta krajevne skupnosti (doc)


KONTAKTNE OSEBE V OBČINSKI UPRAVI OBČINE GORNJA RADGONA:

-       Boštjan Flegar, tajnik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (e-pošta: bostjan.flegar@gor-radgona.si, tel.: 02 564 38 10)
-       Marija Kaučič, namestnica tajnika Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (e-pošta: marija.kaucic@gor-radgona.si, tel.: 02 564 38 18)Vsebina posodobljena 4. 2. 2019.