LOKALNE VOLITVE 2022

LOKALNE VOLITVE 2022 - Pomembne informacije in povezave za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona
LOGO LOKALNE VOLITVE 2022-pasica-končna verzija-MH

V nadaljevanju so povzete pomembne informacije in povezave glede izvedbe rednih LOKALNIH VOLITEV 2022 v Občini Gornja Radgona.

Lokalne volitve so bile razpisane z Aktom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 97/22 z dne 20. 7. 2022). Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in volitve županov, ki bodo 20. novembra 2022 (PDF) - 30. 8. 2022


OBVESTILA IN OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE GORNJA RADGONA:

Datum Naslov (Sporočila za javnost)
07.12.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: POROČILO o izidu drugega kroga rednih volitev župana v občini Gornja Radgona, dne 4. 12. 2022
04.12.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: Volilna udeležba na voliščih v občini Gornja Radgona (drugi krog volitev župana) ob 11. uri, ob 16. uri in ob 19. uri ter prvi neuradni izidi volitev župana (neuradno stanje 4. 12. 2022 ob 19.50)
25.11.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: POROČILO o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 20. 11. 2022
25.11.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: OBVESTILO O PREDČASNEM GLASOVANJU za drugi krog rednih volitev župana Občine Gornja Radgona, dne 29. in 30. novembra in 1. decembra 2022
2511.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: RAZGLAS - SEZNAM kandidatov za drugi krog rednih volitev župana Občine Gornja Radgona, ki bodo dne 4. decembra 2022
21.11.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: Ugotovitveni sklep ObVK, da se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov na volitvah župana Občine Gornja Radgona dne 20. 11. 2022
21.11.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: Volilna udeležba in izpisi izidov glasovanja za lokalne volitve 2022 v občini Gornja Radgona (stanje 21. 11. 2022 po 15. uri)
20.11.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: Volilna udeležba na voliščih v občini Gornja Radgona ob 11. uri, ob 16. uri in ob 19. uri ter prvi neuradni izidi volitev župana (neuradno stanje 20.11.2022 ob 20.15)
14.11.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: OBVESTILO O PREDČASNEM GLASOVANJU na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, dne 15., 16. in 17. novembra 2022
04.11.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: SEZNAM potrjenih kandidatov za redne volitve članov v Svete krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona, ki bodo dne 20. novembra 2022
30.10.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: SEZNAM potrjenih kandidatov za redne volitve župana in SEZNAM potrjenih list kandidatov za redne volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bodo dne 20. novembra 2022
21.10.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: Informacija o vloženih in nepotrjenih kandidaturah za redne volitve župana v Občini Gornja Radgona
17.10.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: Obvestilo glede vložitve kandidatur in list kandidatov - skrajni rok do 20. oktobra 2022 do 19. ure
20.09.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: Ponovni poziv za predlaganje oziroma za dopolnitev predlogov za člane volilnih odborov za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022
09.09.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: Obvestilo in poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022 (rok do 15. 9. 2022)
07.09.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 20. 11. 2022
05.09.2022 LOKALNE VOLITVE 2022: UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidatur s strani skupine volivcev na rednih lokalnih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 20. 11. 2022

 

ZAKONSKI PREDPISI:
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)
Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ) (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE))


POMEMBNI VELJAVNI OBČINSKI PREDPISI IN AKTI:

Statut Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15.10.2015) (določa število članov občinskega sveta, imena in območja krajevnih skupnosti)
Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017 z dne 01.06.2017 in 47/2022 z dne 30.06.2022) (NPB določb odloka, ki določa število članov svetov KS in volilnih enot za volitve članov svetov KS v občini Gornja Radgona)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 15.07.2006)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010) (pomembno - glede predložitve poročila se uporabljajo neposredno državni predpisi)
- Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2022 z dne 30.06.2022)
- Akt o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2022 z dne 01.09.2022)
- 20.09.2022 - Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo lokalnih volitev 2022

Ostali občinski predpisi so na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona v katalogu informacij javnega značaja. 

 

POMEMBNE POVEZAVE PRISTOJNIH DRŽAVNIH ORGANOV:

-       spletna stran Državne volilne komisije – Lokalne volitve 2022 (razpis volitev, rokovnik, zakonodaja, obrazci podpore, instruktivni obrazci za kandidiranje, obrazci za predlaganje članov volilnih odborov, navodila in pojasnila) 
(LOKALNE VOLITVE: Državna volilna komisija (dvk-rs.si))

-       spletna stran Ministrstva za javno upravo – Lokalne volitve 2022 (vse relevantne informacije in obvestila, ki se nanašajo na redne lokalne volitve 20202) (Lokalne volitve | GOV.SI)

Predstavitev ureditve volilne kampanje po Zakonu o volilni in referendumski kampanji (ZVRK):
Volilna in referendumska kampanja | GOV.SI

Podatki o lokalnih volitvah 2022 za vse občine v Sloveniji so javno dostopni preko enotnega državnega portala Lokalne volitve 2022:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/

Podatki o kandidatih in listah kandidatov za Občino Gornja Radgona:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/gornja_radgona/kandidati

 

 

POMEMBNI OBRAZCI:

Instruktivni obrazci za kandidiranje:
- vsi obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije 
 (povezava: LOKALNE VOLITVE: Državna volilna komisija (dvk-rs.si))

- prirejeni obrazci za vlaganje kandidatur za volitve v svete KS v Občini Gornja Radgona:KONTAKTNE OSEBE V OBČINSKI UPRAVI OBČINE GORNJA RADGONA:

-       Boštjan Flegar, tajnik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (e-pošta: bostjan.flegar@gor-radgona.si, tel.: 02 564 38 10)
-       Marija Kaučič, namestnica tajnika Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (e-pošta: marija.kaucic@gor-radgona.si, tel.: 02 564 38 18)Vsebina posodobljena 4. 12. 2022.