Predstavitev in naloge

PREDSTAVITEV OBČINSKE UPRAVE


Z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona je za opravljanje nalog občinske uprave v Občini Gornja Radgona ustanovljen enovit organ: Občinska uprava Občine Gornja Radgona, s sedežem v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 13.

Občinska uprava zagotavlja:
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanje prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
- dejavnosti krajevnih skupnosti.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
- neposredno vodenje občinske uprave,
- opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi,
- načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela občinske uprave,
- izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
- vodenje in odločanje o zahtevnejših upravnih postopkih,
- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
- odgovarja za zakonitost in pravilnost delovanja uprave,
- druge najzahtevnejše naloge.

Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.

Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.


NOTRANJA ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 23. in 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona je župan sprejel Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Gornja Radgona, s katerim je podrobneje določena notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v Občinski upravi Občine Gornja Radgona. Z aktom so za izvrševanje obveznosti občinske uprave v Občinski upravi Občine Gornja Radgona na podlagi spremenjene sistemizacije, s 1. 7. 2023 ustanovljene naslednje notranje organizacijske enote:

- Oddelek za razvoj in infrastrukturo,
- Oddelek za splošne zadeve
- Oddelek za družbene dejavnosti
- Oddelek za finance in računovodstvo

Eno delovno mesto je razvrščeno in sistemizirano na ravni organa izven oddelkov.

Notranja organizacija v veljavi od 1. 7. 2023 dalje.

ORGANIGRAM notranje organizacije Občinske uprave Občine Gornja Radgona - stanje 1. 7. 2023 (Organigram PDF)

Organigram OU OGR - julij 2023

Posamezen oddelek vodi vodja oddelka, ki načrtuje, organizira, usmerja, usklajuje in nadzoruje opravljanje dela v okviru posameznega oddelka. 

Vodja oddelka je za svoje delo in za delo posameznega oddelka odgovoren direktorju občinske uprave. Vodje oddelkov so odgovorni tudi predstojniku.
 


NALOGE OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil in preko skupnih delovnih teles.

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, preko spletne strani občine in na drug ustrezen način, ki omogoči javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje predstavnikom javnega obveščanja župan, po njegovem predhodnem pooblastilu pa tudi: direktor občinske uprave in podžupana.

Občinska uprava zagotavlja:
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanje prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
- dejavnosti Krajevnih skupnosti.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Na področju splošnih zadev:
- opravlja strokovno organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
- zagotavlja strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
- opravlja kadrovske zadeve,
- sprejem, knjiženje in odprema pošte,
- arhiviranje za potrebe občinskih organov,
- avtomatsko obdelavo podatkov za potrebe organov občine,
- izvaja strokovne in tehnične naloge zaščite, reševanja in obveščanja,
- skrbi za gospodarjenje z občinskim premoženjem,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju normativno-pravnih zadev:
- pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
- daje strokovno in pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
- pripravlja pogodbe,
- daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev:
- vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na prvi stopnji,
- vodi evidenco o upravnih stvareh,
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
- opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ:
- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in krajevne skupnosti,
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih in drugih razmerij,
- spremlja, evidentira in analizira davke, takse in druge dajatve iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo izvedbo oziroma usklajevanje in skrbi za njihovo zbiranje,
- pripravlja premoženjsko bilanco občine,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva:
- pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
- izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja,
- spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
- opravlja vse naloge na področju kmetijstva in turizma iz pristojnosti občine,
- opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti:
- opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, kulturo in raziskovanje, šport in dejavnost mladih,
- sodeluje pri urejanju načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij družbenih dejavnosti ter skupaj z zavodi usklajuje potrebe po investicijskem vzdrževanju in investicijah in sodeluje pri izvedbi le-teh,
- skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti na področju družbenih dejavnosti in opravlja koordinativno vlogo med njimi,
- izdeluje delovne programe, planske in razvojne akte občine na področju družbenih dejavnosti,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora opravlja:
- pripravlja gradiva za program priprave planskih in prostorskih izvedbenih aktov, organizira njihovo pripravo in sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag zanje,
- skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov planskih in prostorskih izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnutkov na javnih obravnavah,
- skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti,
- daje fizičnim in pravnim osebam informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora,
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri zadevah urejanja prostora,
- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
- opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki sodijo v to področje.

Na področju varstva okolja:
- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
- opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
- izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture:
- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb na naslednjih področjih: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, vzdrževanje občinskih cest, zimske službe, urejanje javnih tržnic, urejanje in vzdrževanje parkirišč ter mest za plakatiranje in oglaševanje,
- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in opravlja nadzor nad tem,
- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
- vodi evidenco o občinskih cestah ter objektih na njih,
- skrbi za varnost cestnega prometa,
- opravlja druge naloge na tem področju.

 

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE GORNJA RADGONA, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe - od 18. 3. 2024 dalje

SEZNAM URADNIH OSEB Občinske uprave Občine Gornja Radgona, ki so pooblaščene za zagotavljanje splošnih informacij od 18. 3. 2024 dalje


SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE GORNJA RADGONA, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred izdajo odločbe (PDF) - od 1. 12. 2016 do 18. 3. 2024