Občinska uprava

V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, ima občina občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote. Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi tudi njeno notranjo organizacijo in delovno področje.

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan. 

Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona je za opravljanje nalog občinske uprave v Občini Gornja Radgona ustanovljen enovit organ: Občinska uprava Občine Gornja Radgona, s sedežem v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 13.

Občinska uprava zagotavlja:
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanje prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
- dejavnosti krajevnih skupnosti.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.