Vloge in obrazci

Življenjski dogodki - OBRAZCI VLOG

Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju vlog lahko zaprosite po e- pošti ali se v delovnem času obrnite na občinsko upravo po telefonu ali oglasite osebno. Spodaj so dosegljivi obrazci vlog, ki se jih lahko natisne na papir. Vaše vloge in zahteve lahko:
- pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, p.p. 89, 9250 Gornja Radgona,
- prinesete osebno in oddate v glavni pisarni (pisarna št. 25 - I. nadstropje) ali v tajništvu občine (pisarna št. 26 -  I. nadstropje).

V primeru, da med ponujenimi obrazci ni vloge, ki bi vam pomagala pri sodelovanju z organi javne uprave predlagamo, da še pogledate spletno stran Upravne enote Gornja Radgona ali državni portal  e-uprava ali državni portal Elektronske storitve javne uprave. Pristojnosti lokalne skupnosti so predstavljene v katalogu pristojnosti slovenskih občin.


* * *

NAVODILO ZA PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Pri vlogah, kjer je ob vložitvi potrebno plačati upravno takso na podlagi Zakona o upravnih taksah, se upravno takso plača ob vložitvi vloge preko Univerzalnega plačilnega naloga (UPN) na (potrdilo o plačilu se priloži vlogi):
   Prejemnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
   Namen: Plačilo upravne takse
   IBAN: SI56 0122 9429 0309 144
   BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
   Koda namena: OTHR
   Referenca: SI11 75280-7111002
   Znesek: _____ EUR (višina zneska je navedena na obrazcu vloge)


Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi prostora (promet z zemljišči - opredelitev zemljišča)
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo lokacijske informacije (ZA PROJEKTIRANJE)
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo lokacijske informacije (ENOSTAVNI OBJEKTI)
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC

 
Vloga za odmero komunalnega prispevka
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za odmero komunalnega prispevka za priključitev obstoječega objekta na komunalno omrežje
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste (zapora ceste)
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih javnih cestah
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za odkup občinskega zemljišča
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za spremembo namenske rabe zemljišč
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom, ki ga povzroča prireditev
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC               NAVODILA PDF


Vloga za izdajo mesečne, letne ali prenosne dovolilnice za parkiranje na modri coni v mestu Gornja Radgona
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


OBRAZEC za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za dodelitev denarne nagrade za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za enkratno denarno pomoč
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Zahtevek za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga izven poslovnega prostora - za sejme
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za izdajo soglasja za začasno prodajo na stojnici
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TDOS)
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC


Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC

* * *

Zahtevek za izplačilo po pogodbi (sofinanciranje izbranih letniuh programov športa 2017) 
OBRAZEC PDF                    OBRAZEC DOC

nazaj na prejšnjo stran | natisni

Oblikovanje in produkcija: Arctur d.o.o


temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

vode