Župan

V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, je župan eden izmed treh organov občine.

Statut Občine Gornja Radgona v 30. in 31. členu opredeljuje ključne naloge in pristojnosti župana.

Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom. Župan je funkcionar, mandatna doba župana traja štiri leta.

Pristojnosti župana:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem v posamični vrednosti do 5.000 EUR in z nepremičnim premoženjem v posamični vrednosti do 10.000 EUR;
 • odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije,
 • odloča o uporabi sredstev proračunskih rezerv,
 • odloča o začasnem financiranju občine in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor,
 • s pisnim sklepom kot pristojna oseba investitorja potrdi ali zavrne investicijsko dokumentacijo,
 • skrbi za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • sprejema sklepe o javni razgrnitvi prostorskih aktov ter njihovih spremembah in dopolnitvah,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v upravi občine, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v upravi občine in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave,
 • skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje vodjo organa skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • odloča o pritožbah zoper posamične akte, ki jih v upravnem postopku na prvi stopnji izdajajo organi občinske uprave, razen kadar zakon ali ta statut določata drugače oz. kadar zoper splošni akt ni možna pritožba,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut občine.