Delovne naloge

V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, je občinski svet eden izmed treh organov občine.

Statut Občine Gornja Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti občinskega sveta. Občinski svet Občine Gornja Radgona deluje v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Gornja Radgona šteje 21 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.

Pristojnosti občinskega sveta:

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge splošne občinske akte,
 • sprejema poslovnik občinskega sveta,
 • sprejema strateški razvojni program občine,
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • imenuje občinsko volilno komisijo,
 • na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade imenuje in razrešuje predstavnike občine v organih upravljanja in nadzora v pravnih osebah, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače,
 • potrjuje letne programe in finančne izkaze pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom določeno drugače,
 • ustanavlja javne zavode, javne gospodarske zavode, javne sklade, javna podjetja in gospodarske družbe;
 • podeljuje priznanja občine,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.


Člani občinskega sveta so občinski funkcionarji in opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Občinski svet dela in odloča na sejah. Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu.

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa statut. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.