Delovne naloge

V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, je nadzorni odbor eden izmed treh organov občine.

Statut Občine Gornja Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti nadzornega odbora (členi 39-55).

Poslovanje nadzornega odbora podrobneje opredeljuje Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016).

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta13, Gornja Radgona.

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program (program dela) in predlog finančnega načrta, ki ju predloži županu do priprave proračuna za prihodnje leto.  Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:

  • zaključnega računa proračuna občine,
  • finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev.