14. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 9. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 12.09.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-198 (U112) (OS/14)
Datum:   12. 9. 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 22. septembra 2022, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 23. 6. 2022

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
a) Sklep o imenovanju predstavnika občine kot člana v Strateški svet Svetovalnega središča Murska Sobota

6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2022obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

7. Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2021 – obrazložitev Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

8. Seznanitev s skrajšanim Poslovnim poročilom o delu javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona za leto 2021 – obrazložitev Tatjana KOTNIK KARBA, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

9. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (druga obravnava) – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

11. Odlok o zimski službi v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, uslužbenec v občinski upravi

12. Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski upravi

13. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski upravi

14. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za nepremičnine v lasti občine parc. št. 945/3 in 947/2, obe k. o. Črešnjevci in parc. št. 368/32 in 368/34, obe k.o. Orehovci)obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, uslužbenec v občinski upravi

15. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2022obrazložitev Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k tč. 4, ki bo objavljeno naknadno. Gradivo k tč. 15 je bilo objavljeno 27. 7. 2022.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 14. redno sejo OS OGR - 22. 9. 2022 (PDF) - objavljeno 13. 9. 2022

DODATNO GRADIVO k točki 5:
Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 13. redni seji občinskega sveta) (22. 9. 2022)

DODATNO GRADIVO za 14. redno sejo OS OGR - 22. 9. 2022 (PDF) - objavljeno 22. 9. 2022


Posnetek celotne seje (objavljeno 28. 9. 2022):