JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 30. 5. 2016)

datum: 11.03.2016

kategorija: Razpis

Pomembno obvestilo:

23.03.2016: OBVESTILO o pripravi sprememb in dopolnitev Javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016
05.04.2016: Objavljene so spremembe in dopolnitve Javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016 vključno s prenovljeno razpisno dokumentacijo. Vlagatelji za oddajo vloge uporabite izključno javni razpis in razpisno dokumentacijo objavljeno dne 5. 4. 2016. Podaljšan je bil rok za oddajo vlog, ki je zdaj do 
vključno 30.5.2016.


PRIPONKE:

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v občini Gornja Radgona za leto 2015 (PDF) - 5. 4. 2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A1: Pomoč pri samozaposlovanju (DOC) 5. 4. 2016
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A1: Pomoč pri samozaposlovanju (PDF) 5. 4. 2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A2: Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest - zaposlitev  (DOC) 5. 4. 2016
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A2: Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest - zaposlitev (PDF) 5. 4. 2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (DOC) 5. 4. 2016
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (PDF) 5. 4. 2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (DOC) 5. 4. 2016
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (PDF) 5. 4. 2016Prejšnje verzije 11. 3. 2016:

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v občini Gornja Radgona za leto 2015 (PDF) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A1: Pomoč pri samozaposlovanju (DOC) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A1: Pomoč pri samozaposlovanju (PDF) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A2: Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest - zaposlitev  (DOC) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A2: Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest - zaposlitev (PDF) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (DOC) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (PDF) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (DOC) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (PDF) - 11. 3. 2016 (prejšnja verzija)

***
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 11. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015), Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) ter priglasitvijo sheme državne pomoči št. M001-5880289-2015), Občina Gornja Radgona objavlja 

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016
s spremembami in dopolnitvami
 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

Osnovni Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za dodelitev nepovratnih sredstev, ki se s temi spremembami in dopolnitvami spreminja, je bil objavljen dne 11.3.2016. Vsebina javnega razpisa se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminja, gre le za poenostavitev in poenotenje obsega dokazil k posameznim ukrepom ali prispevek k jasnejšemu razumevanju razpisa in razpisnih pogojev. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015, v nadaljevanju pravilnik), ki jih podeljuje Občina Gornja Radgona iz sredstev proračuna za leto 2016. 

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.
 

II. VIŠINA SREDSTEV 

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa v letu 2016 znaša 65.000,00 EUR in so vezana na proračun Občine Gornja Radgona, zato morajo biti porabljena v letu 2016.
 

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Nepovratna sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

UKREP A1 – Pomoč pri samozaposlovanju,

UKREP A2 – Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest,

UKREP B – Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,

UKREP C – Naložbe za nakup nove opreme in nematerialne investicije.
 

IV. UPRAVIČENCI - POGOJI IN MERILA  

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del razpisa ter v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona. Če bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala. 

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

·         mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, kjer zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;

·         samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in majhna podjetja);

·         fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Gornja Radgona v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve;

·         občani, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev. 

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

·         eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

·         eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

·         pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;

·         eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic;

·         podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno podjetje«. 

Do sredstev pomoči niso upravičena podjetja:

·         ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti opravljajo dejavnost iz sektorjev ribištva in akvakulture;

·         iz primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;

·         iz predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

-          če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

-          če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

·         ki so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ki so v postopkih prisilnega prenehanja zaradi insolventnosti po veljavnih predpisih, ki urejajo finančno poslovanje v postopkih prenehanja, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije oziroma njihovi lastniki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Gornja Radgona;

·         ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih zapadlih obveznosti;

·         ali posamezniki, ki so za isti namen že (ali) še bodo pridobila sredstva iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.
 

IV. SPLOŠNA DOLOČILA 

Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR. 

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se daje prednost domačim proizvodom pred uvoženimi. Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa in so namenjena za prevoz oseb in tovora v cestnem prometu, in ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo. 

Pravna podlaga opredeljuje tudi pravilo kumulacije pomoči, in sicer se pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. 

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije št. 360/2012 do zgornje meje, ki jo ta uredba določa. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz. 100.000 EUR). 

Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV). Pri tistih, ki niso davčni zavezanci, se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV). Neupravičeni stroški pri vseh prijaviteljih so dajatve, ki jih predpisuje država, npr. carina, transportni, potni ali tovorni stroški itd.

Posamezen upravičenec mora pred dodelitvijo sredstev podati pisne izjave:

·         o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči;

·         drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;

·         da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov;

·         povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij. 

Vlagatelj lahko kandidira na javni razpis samo z eno vlogo na posamezen ukrep. Med povezanimi podjetji, na javni razpis lahko kandidira le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh vlagateljev, med seboj povezanih podjetij, zavrnjene (za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb ali njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena). 

Vlagatelj mora posamezni ukrep realizirati v predpisanih rokih in v popolnoma identičnem obsegu, po višini, vrsti in vsebini, kot to izhaja iz priložene dokumentacije ob vložitvi njegove vloge na javni razpis, ki je bila podlaga za dodelitev nepovratnih sredstev. Če bo prišlo do kakršnihkoli odstopanj med podatki iz vloge in podatki o realizaciji ukrepa, je lahko to razlog za znižanje višine nepovratnih sredstev ali odstop od pogodbe s strani Občine Gornja Radgona.
 

V. VMESNO IN KONČNO POROČILO

Vsi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva, so obvezani po razpisu, predložiti vmesno in (oz.) končno poročilo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in v katerem bodo poročali o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije prijavljenega ukrepa. Predložiti je potrebno tudi ustrezno dokumentacijo: 

Za UKREP A1 IN A2 – pomoč pri samozaposlovanju in pomoč pri odpiranju novih delovnih mest je potrebno na občino v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev predložiti VMESNO POROČILO in dokazila (potrjena s strani banke) o plačilu plače, vključno z vsemi davki in prispevki in obrazec REK 1 za 12 mesecev in najkasneje v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev KONČNO POROČILO in dokazila (potrjena s strani banke) o plačilu plače vključno z vsemi davki in prispevki in obrazec REK 1 za nadaljnjih 12 mesecev. 

ZA UKREP B – spodbujanje razvoja socialnega podjetništva je potrebno na občino predložiti KONČNO POROČILO z vsemi dokazili (računi in dokazila o plačilu), ki se nanašajo na upravičene stroške ukrepa, najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe o dodelitvi sredstev, izjemoma z vlogo in utemeljeno obrazložitvijo prijavitelja, o kateri odloči komisija, najkasneje do 20.09.2016. 

Za UKREP C – naložbe v nakup nove opreme in nematerialne investicije je potrebno na občino predložiti KONČNO POROČILO najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe o dodelitvi sredstev, izjemoma z vlogo in utemeljeno obrazložitvijo prijavitelja najkasneje do 20.09.2016, z vsemi dokazili o izvedbi naložbe (računi in dokazila o plačilu), ki se nanašajo na upravičene stroške. 

Če do zgoraj navedenih rokov vmesna in (ali) končna poročila ne bodo dostavljena ali ukrep ne bo realiziran, to pomeni neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani prejemnika nepovratnih sredstev, s čimer bodo podani pogoji za odstop od pogodbe s strani Občine Gornja Radgona ter izpolnjeni pogoji za vračilo prejetih nepovratnih sredstev, vključno z zamudnimi obrestmi. Če pa se ugotovi, da je vlagatelj namerno z neresničnimi navedbami za pridobitev nepovratnih sredstev v svoji vlogi zavajal Občino Gornja Radgona, je navedeno dejstvo lahko tudi eden izmed razlogov za pričetek kazenskega postopka za poslovno goljufijo.

 

VI. UKREPI IN POMOČI 

UKREP A: POMOČ PRI SAMOZAPOSLOVANJU IN ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST 

A1. SAMOZAPOSLITEV

Upravičenci do pomoči:

Na javni razpis se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki so v obdobju od 1.1.2016 do poteka roka za prijavo na razpis, uresničile samozaposlitev. Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so:

·         fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja Radgona;

·         ustanovitelji družb in dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, katerim taka dejavnost pomeni edini in glavni vir dohodka, s sedežem dejavnosti na območju občine Gornja Radgona.

Pogoj stalnega prebivališča oz. sedeža mora upravičenec izpolnjevati v času vložitve vloge na javni razpis, vse do zaključka realizacije ukrepa oz. njegovega trajanja.

Intenzivnost pomoči:

Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ do 2.000,00 EUR za samozaposlitev.

Splošni pogoji:

Samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.

Upravičenec mora na občino v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev predložiti VMESNO POROČILO in dokazila (potrjena s strani banke) o plačilu plače, vključno z vsemi davki in prispevki in obrazec REK 1 za 12 mesecev in najkasneje v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev KONČNO POROČILO in dokazila (potrjena s strani banke) o plačilu plače vključno z vsemi davki in prispevki in obrazec REK 1 za nadaljnjih 12 mesecev.

 

A2. POMOČ PRI ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST

Upravičeni stroški:

-          stroški za odpiranje novih delovnih mest

-          stroški zaposlitve registrirano brezposelnega »iskalca prve zaposlitve«

-          zaposlitve osebe za čas opravljanja pripravništva

V primeru razveljavitve pogodbe o zaposlitvi ali sporazumne prekinitve delovnega razmerja pri vseh navedenih ukrepih zaposlovanja, je prejemnik sredstev za preostali pogodbeno dogovorjeni čas ohranitve zaposlitve, v roku 30 dni, dolžan zaposliti drugo brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva. V tem primeru je potrebno takoj predložiti vsa dokazila.

Upravičenci do pomoči:

·         podjetja iz III. poglavja tega razpisa, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju občine Gornja Radgona in zaposlujejo novo delovno silo v obdobju od 1.1.2016 do poteka roka za prijavo na razpis za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine;

·         podjetja, ki v času od 1.1.2016 do poteka roka za prijavo na razpis zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju občine, ki je državljan Republike Slovenije, nova zaposlitev pa pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.

Intenzivnost pomoči:

Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.

Splošni pogoji:

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 24 mesecev, za polni delovni čas 40 ur na teden. V primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve za isto delovno mesto.

Upravičenec mora na občino v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev predložiti VMESNO POROČILO in dokazila (potrjena s strani banke) o plačilu plače, vključno z vsemi davki in prispevki in obrazec REK 1 za 12 mesecev in najkasneje v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev KONČNO POROČILO in dokazila (potrjena s strani banke) o plačilu plače vključno z vsemi davki in prispevki in obrazec REK 1 za nadaljnjih 12 mesecev.

 

UKREP B: SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Upravičenci do pomoči so:

·         nepridobitne pravne osebe, ki so do poteka roka za prijavo na razpis pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva in imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju občine Gornja Radgona.

Upravičeni stroški so:

·         materialni upravičeni stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva;

·         stroški opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja (nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški nakupa oziroma najema objekta),

·         stroški razvoja novih produktov in storitev.

Intenzivnost pomoči:

·         delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov oziroma postopkov z namenom registracije socialnega podjetja do višine 50 % v letu 2016;

·         skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva lahko znaša največ do 50 % upravičenih stroškov;

·         višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev.

Splošni pogoji:

Upravičenec mora na občino predložiti KONČNO POROČILO z vsemi dokazili (računi in dokazila o plačilu), ki se nanašajo na upravičene stroške ukrepa, najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, izjemoma  z vlogo in utemeljeno obrazložitvijo prijavitelja, o kateri odloča komisija, najkasneje do 20.09.2016. 

 

UKREP C: NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

Upravičenci do pomoči so:

·         mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;

·         samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in majhna podjetja);

·         občani, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev;

·         upravičenci iz prve, druge in tretje alineje, pod pogojem, da investirajo v nakup nove proizvodne in storitvene opreme oz. v nematerialne investicije.

 

Upravičeni stroški so:

stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine; stroški nakupa, gradnje in preureditve poslovnih prostorov; stroški nakupa nove opreme (večje vrednosti od 850,00 EUR); stroški pridobivanja investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov.

Upravičeni stroški so stroški iz zgoraj navedenih alinej, ki so nastali v obdobju od 1.1.2016 do poteka roka za prijavo na razpis.

Stroški nakupa transportne opreme in osebnih vozil niso upravičeni.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:

stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Intenzivnost pomoči:

Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ 45 % upravičenih stroškov posamezne investicije; višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % skupno razpisanih sredstev.

Splošni pogoji:

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.

Za navedeni ukrep je potrebno predložiti KONČNO POROČILO najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju naložb za nakup nove opreme in nematerialnih investicij, z vsemi dokazili o izvedbi naložbe (računi in dokazila o plačilu), izjemoma z vlogo in utemeljeno obrazložitvijo prijavitelja o kateri odloča komisija najkasneje do 20.09.2016, ki se nanašajo na upravičene stroške.

 

VII. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – se lahko vloži osebno ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naziva in polnega naslova prijavitelja, s pripisom (glede na prijavo na ukrep):

NE ODPIRAJ, JR - MG – samozaposlitev

NE ODPIRAJ, JR - MG – odpiranje novih delovnih mest

NE ODPIRAJ, JR - MG – socialno podjetništvo

NE ODPIRAJ, JR - MG – naložbe 

Rok za oddajo vlog je naslednji:

·         do vključno 30.5.2016

Če nepovratna sredstva po tem razpisu v zvezi z odpiranjem ponudb dne 2.6.2016 ne bodo v celoti porabljena, bo določen dodaten rok za oddajo vlog in odpiranje ponudb. Razpis je odprt do porabe sredstev. 

Rok za odpiranje vlog je:

·         2.6.2016 

Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali vsak delavnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (glavna pisarna, pisarna št. 25/I). 

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti pri dr. Milanu Svetec in Tatjani Methans, na tel. št.: 02/564 82 08 ali na el. naslovu: ali .

 

VIII. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG 

Vloga mora biti popolna in izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah. 

Pri odpiranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele najkasneje do določenega datuma v glavno pisarno Občine Gornja Radgona. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge s priporočeno pošiljko na pošti ali neposredno v vložišču Občine Gornja Radgona (glavna pisarna, pisarna št. 25/I). 

Postopek za dodelitev pomoči bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge bodo prijavitelji lahko dopolnili v roku 5 dni od poziva komisije. Če vlog v danem roku ne bodo dopolnili, jih bo komisija kot nepopolne zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavržejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo. V kolikor bo določen še dodatni rok za oddajo vlog, bodo ti prijavitelji lahko podali novo vlogo na ta dodatni rok. 

Glede na to, da so sredstva omejena, bo višina dodeljenih sredstev odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala. Razpis je odprt do porabe sredstev. 

Upravičenci bodo o izidu razpisa s sklepom obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva popolnosti vloge. 30-dnevni rok za izdajo sklepa o višini odobrenih finančnih sredstev, ki je vezan na ugotovitev popolnosti vloge, prične teči od datuma, ko komisija ugotovi popolnost vloge tj. ob odpiranju vloge oz. ob datumu dopolnitve vloge.

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis se bodo, po pravnomočnosti sklepa o izboru, sklenile pogodbe.

 

VIII. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 

S tem, ko vlagatelj vloži vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev iz tega javnega razpisa, se domneva, da je seznanjen in so mu razumljivi tudi vsi pogoji in določila iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 

V primerih, ko se ugotovi, da prejemnik:

·         ni predložil vmesnih ali in končnih poročil, ki so opredeljena pri posameznih ukrepih;

·         ni realiziral ukrepa v popolnoma identičnem obsegu po višini, vrsti in vsebini, kot je navedeno v njegovi vlogi na javni razpis do predpisanih rokov za posamezen ukrep;

·         da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov;

·         je prejemnik prekršil druga določila pogodbe oz. so bile ugotovljene druge nepravilnosti;

to predstavlja kršitev pogodbe in je utemeljen razlog za odstop od pogodbe s strani občine, upravičenec pa je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku. 

Če pa se ugotovi, da je vlagatelj namerno, z neresničnimi navedbami za pridobitev nepovratnih sredstev v svoji vlogi namerno zavajal občino ter si pridobil protipravno premoženjsko korist, je navedeno dejstvo lahko tudi eden izmed razlogov za pričetek kazenskega postopka za poslovno goljufijo. 

Šteje se, da je prejemnik seznanjen, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za iste upravičene stroške in za isti namen že pridobil sredstva oziroma je v pridobivanju sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira oziroma bi bila z dodeljenim zneskom presežena zgornja meja pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih. Če se obstoj navedenega dejstva ugotovi naknadno, ko bodo sredstva prejemniku že nakazana, jih je ta dolžan vrniti v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila prejemniku. Navedeno pa pomeni kršitev pogodbe s strani prejemnika in utemeljen razlog za odstop od pogodbe s strani občine. 

Prejemnik, ki ustreza vsaj enemu kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.

 

Številka: 313-1/2016-U108
Datum: 5. 4. 2016

 

                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                           OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.