Nagradna aktivnost »Evropski teden mobilnosti 2021 – s kolesom v službo na območju občine Gornja Radgona«

datum: 03.09.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina Gornja Radgona je ena izmed sedmih občin, ki bo letos dvajsetič sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti, pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno. 

Evropski teden mobilnosti 2021 v občini Gornja Radgona - napovednik

V okviru projekta, LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta, se bo med drugim izvajala tudi:

Nagradna aktivnosti »Evropski teden mobilnosti 2021 – s kolesom v službo na območju občine Gornja Radgona«

SPLOŠNI POGOJI za izvajanje in sodelovanje v nagradni aktivnosti »Evropski teden mobilnosti 2021 – s kolesom v službo na območju občine Gornja Radgona« (PDF) - 3. 9. 2021

LISTA PRISOTNOSTI – “Evropski teden mobilnosti 2021 – s kolesom v službo na območju občine Gornja Radgona” (PDF)
LISTA PRISOTNOSTI – “Evropski teden mobilnosti 2021 – s kolesom v službo na območju občine Gornja Radgona” (DOC)

Nagradna aktivnost bo potekala od ponedeljka, 6. 9. 2021 do vključno nedelje, 26. 9. 2021.

* * *

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradni aktivnosti
»EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 – S KOLESOM V SLUŽBO NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA«


1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne aktivnosti z nazivom »EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 – S KOLESOM V SLUŽBO NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA« (v nadaljevanju nagradna aktivnost) organizira in izvaja OBČINA GORNJA RADGONA, s sedežem na naslovu Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, e-mail: obcina@gor-radgona.si (v nadaljevanju organizator).

2. NAMEN

Namen nagradne aktivnosti je, da organizator privabi čim večje število zaposlenih na območju občine Gornja Radgona, da prihajajo v službo s kolesom namesto z osebnim avtomobilom.

3. PRAVICA DO SODELOVANJA

  • Udeleženci nagradne aktivnosti so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne aktivnosti.
  • V nagradni aktivnosti ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in ponudniku darilnega bona.
  • Za sodelovanje v nagradni aktivnosti mora vsak posameznik izvesti vsaj en prihod v službo s kolesom.

4. TRAJANJE NAGRADNE AKTIVNOSTI

Nagradna aktivnost bo potekala od ponedeljka, 6. 9. 2021 do vključno nedelje, 26. 9. 2021.

Skenirana podpisana in ožigosana lista prisotnosti udeležencev mora biti poslana na elektronski naslov organizatorja obcina@gor-radgona.si najkasneje do vključno 28. 9. 2021.

5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE AKTIVNOSTI

S sodelovanjem v nagradni aktivnosti udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne aktivnosti ter jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

6. NAGRADE

Izžrebanih bo:

  • 10 prejemnikov (fizičnih oseb) darilnega bona Wine Biking - najem e-kolesa pri podjetju Radgonske gorice d.o.o., (vsak v vrednosti 35,00 EUR),
  • 10 prejemnikov (fizičnih oseb) darilnega bona Naravno zdravljenje Vito, Vitomir Ravnikar s.p. ., (vsak v vrednosti 30,00 EUR).

Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki bodo navedeni na listi prisotnosti, lista prisotnosti pa bo pravočasno dostavljena organizatorju.

7.ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Žrebanje nagrajencev bo izvedel organizator dne 30. 9. 2021. Žrebanje nagrade se izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so navedeni na listi prisotnosti z uporabo metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov.
Posameznik sodeluje v žrebanju le enkrat.
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Nagrajenec bo najkasneje teden dni po zaključku nagradne aktivnosti obveščen o izidu žrebanja na svoj navedeni kontaktni naslov.
Nagrajenec mora organizatorju sporočiti tudi svoje stalno prebivališče.
Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolne ali napačne telefonske številke, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen.
Nagrajenec organizatorju nagradne aktivnosti izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.

9. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku do 15 dni po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju.

10. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava nagrade ni mogoča.

11. PREKINITEV AKTIVNOSTI ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL

Organizator lahko nagradno aktivnost kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje nagradne aktivnosti, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni aktivnosti.

12. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni aktivnosti, na katere organizator nima vpliva,
  • sodelovanje v nagradni aktivnosti z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
  • tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z nagradno aktivnostjo, v primeru, da niso nastale po krivdi organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni aktivnosti.

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni aktivnosti soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne aktivnosti in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne aktivnosti, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z določili davčnih predpisov.

14. DRUGE DOLOČBE

Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v nagradni aktivnosti; morebitne stroške za dostavo nagrade krije organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.gor-radgona.si/ kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja nagradne aktivnosti, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.


V Gornji Radgoni, 3. 9. 2021                                         OBČINA GORNJA RADGONA

* * *

ETM-2021 EMW 20 Years Logo SLETM-2021 EMW Heart Pink