10. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 6. 2024 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 07.06.2024

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38
https://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-3/2024-1 (U112) (OS/10)
Datum:   7. 6. 2024

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 in 9/2023) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v torek, 18. junija 2024, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni,
Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 18. 4. 2024

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Predstavitev projekta izdelave Občinske celostne prometne strategije občin Gornje Radgone, Sv. Jurija ob Ščavnici, Benedikta ter Apačobrazložitev Josip ROTAR, predstavnik Mariborske kolesarske mreže

6. Končno poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega uporabnika PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, za leto 2022 – obrazložitev Marija FLEGAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

7. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

8. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi imen in spremembi potekov ulic, cest in trgov na območju mesta Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi

9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024 (skrajšani postopek) – obrazložitev Urška MAUKO TUŠ, županja in Tatjana VRBANČIČ, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

10. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Boštjan FLEGAR, vodja oddelka v občinski upravi

11. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 281/1 in 279/2 v k. o. 210 – Gornji Ivanjci (ID 4113) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi

12. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona, na območju izvajalca gospodarske javne službe Mariborski vodovod d.o.o. – obrazložitev Nuša TÖRNAR, višja svetovalka v občinski upravi

13. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov vrtcev v občini Gornja Radgona – obrazložitev Nastja FEKONJA, uslužbenka v občinski upravi

14. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za nepremičnini v lasti občine parc. št. 371/1, k. o. Orehovski Vrh in parc. št. 951/1, k.o. Črešnjevci) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

15. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023 – obrazložitev mag. Aleš POTOČNIK, medobčinski inšpektor

16. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama


Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k točki 4, ki bo objavljeno naknadno.

 

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

 

 

 

KOMPLETNO GRADIVO za 10. redno sejo OS OGR - 18. 6. 2024 (PDF) - objavljeno 7. 6. 2024

Dodatno gradivo k tč. 9:
popravek predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024 (skrajšani postopek) (PDF) - objavljeno 10. 6. 2024
dopolnitev predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024 (skrajšani postopek) (PDF) - objavljeno 13. 6. 2024

Dodatno gradivo k tč. 4:
Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta v času med 8. in 9. redno sejo) - objavljeno 17. 6. 2024
Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 9. redni seji občinskega sveta) - objavljeno 17. 6. 2024

DODATNO GRADIVO za 10. redno sejo OS OGR - 18. 6. 2024 (PDF) - objavljeno 18. 6. 2024

Posnetek celotne seje (objavljeno 20. 6. 2024):