JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 25.11.2022)

datum: 08.11.2022

kategorija: Razpis

JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2022 (PDF)

Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2022 do 30 let (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2022 do 30 let (PDF)

Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2022 nad 30 let (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2022 nad 30 let (PDF)

Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2022 nad 50 let (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2022 nad 50 let (PDF)

Prijavnica - naj prostovoljna organizacija za leto 2022 (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljna organizacija za leto 2022 (PDF)

Prijavnica -  naj prostovoljni dogodek za leto 2022 (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljni dogodek za leto 2022 (PDF)
 

***

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 1/2015) in 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016) župan Občine Gornja Radgona objavlja  

JAVNI NATEČAJ 
za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva
 Občini Gornja Radgona za leto 2022

 

1. Vrste priznanj:

Občina Gornja Radgona objavlja Javni natečaj za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2022, s katerim razpisuje naslednja priznanja na področju prostovoljstva za leto 2022:

 • naj prostovoljec / naj prostovoljka do 30 let,
 • naj prostovoljec / naj prostovoljka nad 30 let,
 • naj prostovoljec / naj prostovoljka nad 50 let,
 • naj prostovoljna organizacija,
 • naj prostovoljni dogodek.  


2. Pogoji za sodelovanje:

Natečaj naj prostovoljec/prostovoljka za leto 2022

 • Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija.
 • Prostovoljec/ka za svoje delo ne sme biti plačan/a oziroma ne zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja na razpis.
 • Prostovoljec/ka mora biti z udeležbo seznanjen in se mora z njo strinjati, tako da skupaj s prijaviteljem napiše opis svojega prostovoljnega delovanja.
 • Prostovoljec/ka mora imeti stalno prebivališče v občini Gornja Radgona. Izjemoma ima lahko stalno prebivališče drugje, v kolikor je prostovoljno delo opravljal/a na območju občine Gornja Radgona.
 • Prostovoljec/ka je moral/a prostovoljno delovati v letu 2022.
 • Kot starostna meja prostovoljca/prostovoljke do 30 let bo upoštevana starost od 15 let do 30 let.


Naj prostovoljna organizacija za leto 2022

 • Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija.
 • Prijavljena organizacija mora imeti sedež v Občini Gornja Radgona in mora biti njihovo delovanje v letu 2022 povezano z občino.
 • Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena in mora kot dokazilo posredovati soglasje izvršilnega organa.


Naj prostovoljni dogodek v letu 2022

 • Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija.
 • Prijavijo se lahko dogodki pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma kvaliteti izvedbe dogodka (ni pa nujno, da je bil v celoti izveden s prostovoljnim delom).
 • Čas izvedbe dogodka se je moral zaključiti v letu 2022.
 • Kraj izvedbe v občini Gornja Radgona.


3. Način izbora

Postopek izbire naj prostovoljca/prostovoljke, naj prostovoljne organizacije in naj prostovoljnega dogodka bo na podlagi pravilno prispelih prijav opravila komisija, ki jo s sklepom določi ali pooblasti župan. Kot kriteriji izbire bodo komisiji služili predvsem dosežki predlaganih, delo v organizaciji, vpliv na lokalno okolje, ipd. Komisija bo na podlagi svoje strokovne avtoritete o teži vsake prijave presojala posebej. Komisija si pridružuje tudi pravico, da predlaga županu, da se v posamezni kategoriji ne podeli naziva, če presodi, da je število ali kvaliteta prijav prenizka. O podelitvi priznanj dokončno odloči župan.


4. Rok in prijava

Prijavnice so dosegljive na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa jih zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.

Prijavnica naj bo izpolnjena berljivo ter se s prilogami posreduje po pošti ali odda v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I do vključno 25. novembra 2022. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, z navedenim predlagateljem, ter na sprednji strani označena z napisom »NE ODPIRAJ – NATEČAJ – PROSTOVOLJSTVO«.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, tel. 02/564-38-31. 

 

Številka: 093-0005/2021-45-U102                                                        ŽUPAN
Datum: 8. 11. 2022                                                            OBČINE GORNJA RADGONA  
                                                                                                   
 Stanislav ROJKO, l.r.