3. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 10. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 19.10.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-139-U112 (OS/3IS)
Datum:   19. 10. 2021

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v petek, 22. oktobra 2021, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujni zadevi. Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 bo v sejni dvorani za vse udeležene osebe obvezno dosledno upoštevanje prejetih priporočil NIJZ – priloga vabila.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                               
     Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 3. izredno sejo OS OGR - 22. 10. 2021 (PDF) - 19. 10. 2021 

DODATNO GRADIVO za 3. izredno sejo OS OGR - 22. 10. 2021 (PDF) - 22. 10. 2021 

Posnetek celotne seje (javno objavljeno):