5. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 12. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 09.12.2019

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/5-U112
Datum:   9. 12. 2019

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 19. decembra 2019, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta z dne 23. 9. 2019
  3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
  5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36 (druga obravnava) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Leon CIGÜT, predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani postopek) obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi
  7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
  8. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2019obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
  9. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
  10. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 4 je bilo objavljeno 18. 11. in 21. 11. 2019.
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 5. redno sejo OS OGR - 19. 12. 2019 (PDF) - 9. 12. 2019 

DODATNO GRADIVO za 5. redno sejo OS OGR - 19. 12. 2019 (PDF) - 19. 12. 2019 

Posnetek celotne seje (objavljeno 23. 12. 2019):
1. DEL:


2. DEL: