JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016 + PRIJAVNICE (rok do 15. 11. 2017)

datum: 11.10.2017

kategorija: Razpis

Priponke:

JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016 (PDF)

Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2016 do 30 let (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2016 do 30 let (PDF)

Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2016 nad 30 let (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljec / naj prostovoljka za leto 2016 nad 30 let (PDF)

Prijavnica - naj prostovoljna organizacija za leto 2016 (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljna organizacija za leto 2016 (PDF)

Prijavnica - naj prostovoljni dogodek za leto 2016 (DOC)
Prijavnica - naj prostovoljni dogodek za leto 2016 (PDF) 


* * *

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 1/2015) in 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016) župan Občine Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI NATEČAJ
za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva
v Občini Gornja Radgona za leto 2016

 

1.      Vrste priznanj: 

Občina Gornja Radgona objavlja Javni natečaj za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016, s katerim razpisuje naslednja priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016:

-       naj prostovoljec / naj prostovoljka do 30 let,

-       naj prostovoljec / naj prostovoljka nad 30 let,

-       naj prostovoljna organizacija,

-       naj prostovoljni dogodek.

 

2.      Pogoji za sodelovanje: 

Natečaj naj prostovoljec/prostovoljka za leto 2016 

-       Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija.

-       Prostovoljec/ka za svoje delo ne sme biti plačan/a oziroma ne zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja na razpis.

-       Prostovoljec/ka mora biti z udeležbo seznanjen in se mora z njo strinjati, tako da skupaj s prijaviteljem napiše opis svojega prostovoljnega delovanja.

-       Prostovoljec/ka mora imeti stalno prebivališče v občini Gornja Radgona. izjemoma ima lahko stalno prebivališče drugje, v kolikor je prostovoljno delo opravljal/a na območju občine Gornja Radgona.

-       Prostovoljec/ka je moral/a prostovoljno delovati v letu 2016.

-       Kot starostna meja prostovoljca/prostovoljke do 30 let bo upoštevana starost, dopolnjena v letu 2016.

 

Naj prostovoljna organizacija za leto 2016 

-       Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija.

-       Prijavljena organizacija mora imeti sedež v Občini Gornja Radgona in mora biti njihovo delovanje v letu 2016 povezano z občino.

-       Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena in mora kot dokazilo posredovati soglasje izvršilnega odbora.

 

Naj prostovoljni dogodek v letu 2016 

-       Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija.

-       Prijavijo se lahko dogodki pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevali k izpeljavi oziroma kvaliteti izvedbe dogodka ( ni pa nujno, da je bil v celoti izveden s prostovoljnim delom).

-       Čas izvedbe dogodka se je moral zaključiti v letu 2016.

-       Kraj izvedbe v občini Gornja Radgona. 

 

3.     Način izbora 

Postopek izbire naj prostovoljca / prostovoljke, naj prostovoljne organizacije in naj prostovoljnega dogodka bo na podlagi pravilno prispelih prijav opravila komisija, ki jo s sklepom določi ali pooblasti župan. Kot kriteriji izbire bodo komisiji služili predvsem dosežki predlaganih, delo v organizaciji, vpliv na lokalno okolje, ipd. Komisija bo na podlagi svoje strokovne avtoritete o teži vsake prijave presojala posebej. Komisija si pridružuje tudi pravico, da predlaga županu, da se v posamezni kategoriji ne podeli naziva, če presodi, da je število ali kvaliteta prijav prenizka. O podelitvi priznanj dokončno odloči župan.

 

4.     Rok in prijava 

Prijavnice so dosegljive na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa ga zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13. 

Prijavnica naj bo izpolnjena berljivo ter se s prilogami posreduje po pošti ali odda v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I do vključno 15. novembra 2017. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, z navedenim predlagateljem, ter na sprednji strani označena z napisom »NE ODPIRAJ – NATEČAJ – PROSTOVOLJSTVO«.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, tel. 02/564-38-31.  

 

Številka: 093-4/2016-U102                                                                      ŽUPAN
Datum: 10. 10. 2017                                                            OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.