JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 4. 4. 2016)

datum: 03.03.2016

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC) 

* * *  

Občina Gornja Radgona na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03) ter Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/2016) objavlja
 

J A V  N I   R A Z P I S
za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016

 

1.      Naziv in sedež naročnika:

Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona. 

2.      Predmet javnega razpisa:

je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016. 

3.      Višina sredstev razpisa: 15.000,00 EUR. 

4.      Na razpisu se lahko prijavijo:

prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije. 

5.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:

-         da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva;

-         da imajo sedež ali podružnico v Občini Gornja Radgona;

-         da imajo sedež izven območja Občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v svoj program tudi občane Občine Gornja Radgona;

-         da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;

-         da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov;

-         da ob prijavi na javni razpis predložijo popolno zahtevano razpisno dokumentacijo s priloženo finančno konstrukcijo pridobljenih sredstev;

-         da za isti program ne kandidirajo v drugem razpisu občinskega proračuna.
 

6.      Vsebina prijave:

Prijave morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v glavni pisarni Občine Gornja Radona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I) ali na spletni strani Občine Gornja Radona: www.gor-radgona.si.
 

7.      Rok in način prijave:

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 4. aprila 2016 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprtih ovojnicah s pripisom: »Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2016 – NE ODPIRAJ«.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali v glavni pisarni Občine Gornja Radgona. Na ovojnici prijave mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Prijave, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene vlagatelju.
 

8.      Obravnava prijav:

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev programov in projektov socialnega in zdravstvenega varstva, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gornja Radgona in so določeni v občinskem Pravilniku. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci socialnih in zdravstvenih programov in projektov bo župan Občine Gornja Radgona sklenil pogodbo o sofinanciranju.
 

9.      Informiranje zainteresiranih vlagateljev:

Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Osojnik, telefon 02/564-38-31, vsak delovni dan v času uradnih ur.

 

Številka: 093-2/2016-U102
Gornja Radgona, 3. 3. 2016

                                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                               OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Stanislav ROJKO, l.r.