JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2015 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (roki za oddajo vlog: 1.- do vključno 15. september, 2 .- do 15. oktober in 3. – do 15. november)

datum: 12.08.2015

kategorija: Razpis

Obvestilo o zaprtju Javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2015 - 3. 11. 2015

PRIPONKE:

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v občini Gornja Radgona za leto 2015 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A1: Pomoč pri samozaposlovanju (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A1: Pomoč pri samozaposlovanju(PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A2: Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest - zaposlitev  (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A2: Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest - zaposlitev (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij (PDF)

***

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1), 11. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015), Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 91/15) ter priglasitvijo sheme državne pomoči št. M001-1358324-2014), občina Gornja Radgona objavlja

 

                                                                                JAVNI RAZPIS

                                             o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja

                                       malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2015

 

 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev občinskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015)1.

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.

II. VIŠINA SREDSTEV IN NAMEN

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 35.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij za naslednje ukrepe:

-    UKREP A - Pomoč pri samozaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest

-    UKREP B - Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

-    UKREP C - Naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del razpisa in skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

III. UPRAVIČENCI - POGOJI

1.      Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

-  Mikro in majhna2 enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, kolikor ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona.

- Fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Gornja Radgona, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

[1] Pravilnik se nahaja na strani Občine Gornja Radgona : www.gor-radgona.si in je del razpisne dokumentacije

2 Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

   - povprečno število delavcev v poslovnem letu < 10,

   - čisti prihodki od prodaje ne presegajo < 2.000.000 EUR in

   - vrednost aktive < 2.000.000 EUR.

 Majhna družba je družba, ki ni mikro družba, in izpolnjuje dve od teh meril:

  - povprečno število delavcev v poslovnem letu < 50,

  - čisti prihodki od prodaje < 8.800.000 EUR, in

  - vrednost aktive < 4.400.000 EUR.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a.    eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b.    eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c.    pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

d.    eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,

e.    podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno podjetje«.

2.      Do sredstev pomoči niso upravičena podjetja,

a)    ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti opravljajo dejavnost iz sektorjev ribištva in akvakulture,

  b)  primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi

      Evropske skupnosti,

c)    predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

Ø  če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

Ø  če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne  proizvajalce;

d)   ki so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v

    težavah,

e)    ki so v postopkih prisilnega prenehanja zaradi insolventnosti po veljavnih predpisih, ki urejajo finančno poslovanje v postopkih prenehanja, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije, oziroma njihovi lastniki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Gornja Radgona,

f)    ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih zapadlih obveznosti do delavcev;

g)    ali posamezniki, ki so za isti namen že ali še bodo pridobila sredstva iz lokalnih, regionalnih,

   državnih ali mednarodnih javnih virov.

IV. SPLOŠNA DOLOČILA

Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR. Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se daje prednost domačim proizvodom pred uvoženimi. Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa in so namenjena za prevoz oseb in tovora v cestnem prometu in ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo. Pravna podlaga opredeljuje tudi pravilo kumulacije pomoči, in sicer se pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije št. 360/2012 do zgornje meje, ki jo le-ta uredba določa. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz. 100.000 EUR). Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV). Neupravičeni stroški pri vseh prijaviteljih so dajatve, ki jih predpisuje država, npr. carina, transportni, potni ali tovornih stroški itd. Posamezen upravičenec mora pred dodelitvijo sredstev podati pisne izjave:

-   o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o      kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči

-  drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,

-  da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,

-  o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij.

Vlagatelj lahko kandidira na javni razpis samo z eno vlogo na posamezen ukrep. Med povezanimi podjetji na javni razpis lahko kandidira le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh vlagateljev, med seboj povezanih podjetij, zavrnjene (za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb ali njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena). V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik kršil kakšna druga določila tega pravilnika ali pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.

V. VMESNO IN KONČNO POROČILO

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva, bodo morali predložiti vmesno in končno poročilo, v katerem bodo poročali o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije prijavljenega ukrepa, in sicer:

Za zaposlitev in samozaposlitev: po preteku 12. mesecev, glede na odobritev nepovratnih sredstev (šteje se datum podpisa pogodbe), je potrebno podati VMESNO POROČILO, po preteku 24. mesecev pa KONČNO POROČILO, v katerem vlagatelji poročajo o uspešnosti realizacije zaposlitve brezposelne osebe oziroma samozaposlitve. Za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij: najkasneje do vključno 30. novembra 2015 je potrebno podati vsa dokazila o izvedbi naložbe (računi in dokazila o plačilu), ki se nanašajo na upravičene stroške ter poročati na obrazcu - KONČNO POROČILO, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Za status socialnega podjetja je potrebno priložiti vsa dokazila (računi in dokazila o plačilu), ki se nanašajo na upravičene stroške ukrepa, najkasneje do vključno 30. novembra 2015 ter poročati na obrazcu - KONČNO POROČILO, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

V kolikor do navedenega roka poročila niso dostavljena, gre za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, s čimer je podana osnova za izdajo zahtevka za vrnitev dodeljenih sredstev s pripadajočimi obrestmi.

VI. UKREPI IN POMOČI

UKREP A: POMOČ PRI SAMOZAPOSLOVANJU IN ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST

A1. SAMOZAPOSLITEV

Upravičenci do pomoči:

Na javni razpis se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki so v obdobju od 1.1.2015 do poteka časa razpisa uresničile samozaposlitev.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve:

-  so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja Radgona,

-  da registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ki jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic,

-  da je poslovni sedež na območju občine Gornja Radgona.

Intenzivnost pomoči:

-  dotacije v višini do 2.000,00 EUR za samozaposlitev.

Splošni pogoji:

-   samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.

 A2. POMOČ PRI ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST

Upravičeni stroški:

 - stroški za odpiranje novih delovnih mest

 - stroški zaposlitve registrirano brezposelnega »iskalca prve zaposlitve«

 - zaposlitve osebe za čas opravljanja pripravništva

V primeru razveljavitve pogodbe o zaposlitvi ali sporazumne prekinitve delovnega razmerja pri vseh navedenih ukrepih zaposlovanja, je prejemnik sredstev za preostali pogodbeno dogovorjeni čas ohranitve zaposlitve, v roku 30 dni dolžan zaposliti drugo brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na

podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva. Za takšen primer je potrebno takoj predložiti vsa dokazila.

Upravičenci do pomoči:

- Podjetja iz III. poglavja tega razpisa, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju občine Gornja Radgona in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,

-  da zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju občine Gornja Radgona, ki je državljan Republike Slovenije,

-  v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe stalnim bivališčem na območju občine Gornja Radgona, mora nova zaposlitev pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.

Intenzivnost pomoči:

-  dotacije v višini do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.

Splošni pogoji:

-  pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za  najmanj 24 mesecev, za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden,

-  v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev   iskalca zaposlitve iz iste izobrazbene skupine.

-  upravičenci so dolžni, v skladu z razpisom, dostaviti ustrezna poročila.

UKREP B: SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Upravičenci do pomoči

-  nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva,

-  imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju občine Gornja Radgona.

Upravičeni stroški:

-  materialni upravičeni stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva,

-  stroški opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja (nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški nakupa oziroma najema objekta),

-  stroški razvoja novih produktov in storitev.

Intenzivnost pomoči:

-   delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov oziroma postopkov z namenom registracije socialnega podjetja do višine 50 %,

-  skupna višina subvencije za opredmetena sredstva lahko znaša največ do 50 % upravičenih stroškov,

-  do petletna oprostitev plačevanja najemnine za potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetništva v prostorih, ki so last občine Gornja Radgona,

-  višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev.

       Splošni pogoji:

-   upravičenci so dolžni, v skladu z razpisom, dostaviti ustrezna poročila.

UKREP C: NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

Upravičenci do pomoči

- podjetja iz III. poglavja tega razpisa, ki investirajo v nakup nove proizvodne in storitvene opreme oz. nematerialne investicije.

Upravičeni stroški:

-  stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,

-  stroški nakupa, gradnje in preureditve poslovnih prostorov,

-  stroški nakupa nove opreme (večje vrednosti od 850,00 eur),

-   stroški pridobivanja investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov.

Stroški nakupa transportne opreme in osebnih vozil niso upravičeni.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:

-          stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja te programske opreme, ki imajo uradno potrdilo  ali certifikat s strani pooblaščenih institucij. 

Intenzivnost pomoči:

-  v višini do 45 % upravičenih stroškov posamezne investicije,

-  višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev.

Splošni pogoji:

-  investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti;

-  upravičenci so dolžni, v skladu z razpisom, dostaviti ustrezna poročila.

VII. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – je potrebno v zaprti kuverti s pripisom (glede na prijavo na ukrep)

NE ODPIRAJ, JR - MG – samozaposlitev

NE ODPIRAJ, JR - MG – odpiranje novih delovnih mest

NE ODPIRAJ, JR - MG – socialno podjetništvo

NE ODPIRAJ, JR - MG – naložbe

nasloviti na: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

Razpis je odprt do porabe sredstev.

Roki za oddajo vlog pa so naslednji:

 - do vključno 15. septembra, do vključno 15. oktobra in do vključno 15. novembra 2015.

Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo:

-  na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si

-  vsak delovnik na sedežu občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. štev.: 02/564 38 06 (Valerija Frangež) ali na el. naslovu: valerija.frangez@gor-radgona.si

VIII. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG

Vloga mora biti popolna in izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisnih dokumentacijah.

Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele do določenega datuma v glavno pisarno Občine Gornja Radgona. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v vložišču Občine Gornja Radgona. Vloge, ki bodo prispele po zaključenem roku razpisa, bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

Postopek za dodelitev pomoči bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 5 dni od poziva Komisije, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo. Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov.

Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. Upravičenci bodo o izidu razpisa s sklepom obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva popolnosti vloge. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis se bodo, po pravnomočnosti sklepa o izboru, sklenile pogodbe.

 

Številka: 007-4/2015-U106                                                                         OBČINA GORNJA RADGONA

Datum: 12. 8. 2015                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                                                 Stanislav ROJKO, l. r.