6. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 6. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 04.06.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2014-OS/6-F1
Datum:   4. 6. 2015
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 18. junija 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta in 5. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

6.      Odlok o mladini v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi

7.      Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

8.      Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.      Statut Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

10. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

11. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 – obrazložitev Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

12. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

13. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (omrežnina in storitve odvajanja) v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

14. Predstavitev izvajanja energetskega svetovanja za občane ENSVET v občini Gornja Radgona – obrazložitev Valentin ODAR, energetski svetovalec

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 6. redno sejo OS - 18. 6. 2015 (PDF) - 4. 6. 2015
Predlog za dopolnitev dnevnega reda 6. redne seje občinskega sveta - 10. 6. 2015
DODATNO GRADIVO za 6. redno sejo OS - 18. 6. 2015 (PDF) - 18. 6. 2015