17. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 17. 4. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 07.04.2014

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 17. aprila 2014, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2010-OS/17-F1
Datum:   4. 4. 2014 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 17. aprila 2014, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

-         Informacija o delu projektne skupine in predstavitev idejne zasnove blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«
 

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

7.      Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Blaž MALENŠEK, predstavnik Terragis d.o.o. in Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

8.      Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Srečko ŠTAJNBAHER, vodja ZVKDS OE Maribor in Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
 

9.      Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 

10. Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi
 

11. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
 

13. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona – obrazložitev Franc KNAUS, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.
 

14. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona – obrazložitev Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
 

15. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (omrežnina in storitve odvajanja) v občini Gornja Radgona – obrazložitev Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
 

16. Sklep o potrditvi cene storitev z zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine Gornja Radgona – obrazložitev Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
 

17. Sklep o potrditvi cene storitev v zvezi z izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona – obrazložitev Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
 

18. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

19. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu Glasbena šola Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 

20. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014 (1. del) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 

21. Program nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona – za leto 2014 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave
 

22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Anton KAMPUŠ, l.r.

 

 


KOMPLETNO GRADIVO za 17. redno sejo OS - 17. 4. 2014 (PDF)

DODATNO GRADIVO za 17. redno sejo OS - 17. 4. 2014 (PDF)