23. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 12. 2009 (dnevni red in gradivo)

datum: 14.12.2009

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 23. decembra 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/23-F1
Datum:   11. 12. 2009


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003), 

 

S K L I C U J E M

 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v sredo, 23. decembra 2009, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK

7.      Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Darja MOČNIK

8.      Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2010 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

9.      Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

10.   Sklep o prodajni ceni storitve oskrbe s pitno vodo ter o višini obračunanega stroška omrežnine – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

11.   Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2010 – obrazložitev Vladimir MAUKO

12.   Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

 
Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.