15. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 9. 2008 (dnevni red in gradivo)

datum: 16.09.2008

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/15-Ž
Datum: 12. 9. 2008


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),S K L I C U J E M15. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 25. septembra 2008, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 14. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora "MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT" (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 5. točki 15. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH
GRADIVO k 6. točki 15. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Suzana GRAH
GRADIVO k 7. točki 15. redne seje OS (PDF)
8. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 8. točki 15. redne seje OS (PDF)
9. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 9. točki 15. redne seje OS (PDF)
10. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2007 – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
GRADIVO k 10. točki 15. redne seje OS (PDF)
11. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.