8. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27. 9. 2007 (dnevni red in gradivo)

datum: 19.09.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/8-Ž
Datum: 14. 9. 2007


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. septembra 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta in zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
Zapisnik 7. redne seje OS (PDF)
Zapisnik 2. izredne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 5. točki 8. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 6. točki 8. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o občinskih taksah v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Daniel VEBERIČ
GRADIVO k 7. točki 8. redne seje OS (PDF)
8. Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 8. točki 8. redne seje OS (PDF)
GRADIVO k 8. točki 8. redne seje OS - ureditvena situacija (PDF)
9. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 9. točki 8. redne seje OS (PDF)
10. Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Darja REMSKO
GRADIVO k 10. točki 8. redne seje OS (PDF)
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 11. točki 8. redne seje OS (PDF)
12. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Darja REMSKO
GRADIVO k 12. točki 8. redne seje OS (PDF)
13. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona v obdobju januar – junij 2007 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 13. točki 8. redne seje OS (PDF)
14. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 14.11.2006 do 30.06.2007 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 14. točki 8. redne seje OS (PDF)
15. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicijskih sredstev in materialnih stroškov v Glasbeni šoli Gornja Radgona za leto 2006 – obrazložitev Ivica MOČNIK, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 15. točki 8. redne seje OS (PDF)
16. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2006 in za prvo polletje leta 2007 – obrazložitev Tomislav HABULIN, komandir Policijske postaje Gornja Radgona
GRADIVO k 16. točki 8. redne seje OS (PDF)
17. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena določenim nepremičninam v k.o. Črešnjevci, k.o. Gornja Radgona, k.o. Gornji Ivanjci, k.o. Hercegovščak, k.o. Ivanjševci, k.o. Kunova, k.o. Lastomerci, k.o. Lomanoše, k.o. Mele, k.o. Negova, k.o. Očeslavci, k.o. Orehovci, k.o. Orehovski Vrh, k.o. Plitvički Vrh, k.o. Police, k.o. Radvenci, k.o. Spodnji Ivanjci, k.o. Spodnja Ščavnica, k.o. Stavešinci, k.o. Zbigovci – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 17. točki 8. redne seje OS (PDF)
18. Sklep o neodplačnem prevzemu nepremičnine parc. št. 3/3 k.o. Kunova v last Občine Gornja Radgona – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 18. točki 8. redne seje OS (PDF)
19. Sklep o menjavi nepremičnin na podlagi menjalne pogodbe v k.o. Kunova – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 19. točki 8. redne seje OS (PDF)
20. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra nepremičnini parc. št. 939/2 k.o. Mele – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 20. točki 8. redne seje OS (PDF)
21. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2007 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 21. točki 8. redne seje OS (PDF)
22. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2007 – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
GRADIVO k 22. točki 8. redne seje OS (PDF)
23. Imenovanje v.d. direktorja Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

24. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

25. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja26. Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

27. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

28. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam 23., 24., 25 in 26., katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.