Predstavitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici

PREDSTAVITEV MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

Občine Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici so z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« ustanovile skupno občinsko upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici« (v nadaljevanju: skupna uprava) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju: občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Sedež skupne uprave je v občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Skupna uprava opravlja upravne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. Skupna uprava je enovit organ in je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave. Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.

Službe skupne uprave so:
-    medobčinska inšpekcijska služba,
-    medobčinsko redarstvo.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna občinska uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Pristojno je za odločanje na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.