Turistična infrastruktura

Vsebina v nadaljevanju je povzeta iz Strategije razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2023.

Turistična ponudba občine Gornja Radgona ne vsebuje posebnih turističnih atrakcij, ima pa obsežno ponudbo, ki je namenjena predvsem izletniškemu turizmu in enodnevnim gostom. Bogata naravna in kulturna dediščina, ugodna geografska pozicija, bližina že uveljavljenih turističnih destinacij, zdraviliški turizem sosednjih krajev, stoletna tradicija vinogradništva in sadjarstva, nove investicije v infrastrukturo (športni center, mestni park, Lisjakova struga, …), izkoriščanje obnovljenih kulturnih spomenikov (razni kulturni dogodki, predstavitve, razstave, …) so priložnosti, ki se lahko povezujejo v kakovostne turistične produkte.

V letu 2014 je bilo na območju občine Gornja Radgona 7 turističnih nastanitvenih objektov, ki imajo skupaj 28 sob in 67 ležišč. V omenjenem okviru nastanitvenih objektov je:

 • eno (1) gostišče,
 • dve (2) turistični kmetiji,
 • dva (2) registrirana sobodajalca in
 • en (1) apartma.

Številni aktivni počitniški programi in športna doživetja v vseh letnih časih bogatijo turistično ponudbo: reka Mura (spust po reki z gumenjakom in splavarjenje), jezera (čolnarjenje in ribištvo), številne zelene površine (kolesarjenje, tenis, pohodništvo, jahanje in nordijska hoja) in gozdne površine (lov in gobarjenje).

Občina Gornja Radgona se ob bogati ponudbi značilne domače kulinarike ponaša predvsem z dolgoletno tradicijo vinogradništva, uspešnimi vinogradniki in kakovostnimi vini. V to obravnavano območje spadajo naslednji vinorodni okoliši: Radgonsko-kapelske gorice, Hercegovščak, Police, Črešnjevci, Zbigovci, Orehovski Vrh, Ivanjševski Vrh, Janžev Vrh, Stavešinski Vrh idr. Največji pridelovalec vina v občini Gornja Radgona so Radgonske gorice d. d., njihov najbolj poznani produkt sta Zlata in Srebrna radgonska penina. Ob omenjeni družbi deluje tudi veliko zasebnih pridelovalcev. Vinogradništvo je, ne samo pomembna gospodarska panoga, ampak tudi turistična zanimivost. Obisk vinogradniške kulturne krajine, manjših in večjih kleti, vinotočev, obogaten z vinogradniškimi običaji je zanimivo turistično doživetje, ki lahko domačinom daje dodatni zaslužek.

Bogata kulturna dediščina omogoča razvoj turizma v povezavi z ostalimi področji in je ena od priložnosti, ki jih je treba izkoristiti. Občina Gornja Radgona se lahko ponaša z bogato zgodovino in tradicijo. Ima veliko kulturnih znamenitosti, gomilna in druga najdišča, gradove in dvorce (Radgonski grad, Kunejev dvorec, Negovski grad), kužna znamenja, kapelice, kultivirane parke (Mestni park, zeliščni vrt v Negovi, Kunejev park) idr. V Gornji Radgoni se nahaja tudi obnovljen muzej Špital v katerem si je moč ogledati zbirke: Radgonski mostovi, Zgodbo radgonskega Špitala in stalno likovno razstavo.
 

Pomembno vlogo pri bogatenju turistične ponudbe imajo tradicionalne prireditve, šege in običaji ter domača in umetna obrt.

Velika turistična priložnost je tudi Grad Negova, grajski kompleks, ki je arhitekturna, turistična in poslovna celota, primerna za poslovna srečanja, izobraževalno dejavnost, prireditve in organizacijo praznovanj ter porok. V sklopu grajskega kompleksa je urejen zeliščni park, v Pristavi pa nastanjen Turistično informacijski center. Na gradu se izvajajo različne prireditve, nekatere so postale v tem času že tradicionalne in prepoznavne (Kresna noč, Grajski tabor, “Mala maša” v Negovi, Evropski dan judovske kulture, Stari kmečki običaji- grajska trgatev, krst grajskega vina in martinovanje, FOTOGRAD Negova, Teden otroka na gradu Negova, Koncert ob občinskem prazniku).

Območje občine Gornja Radgona je zaradi raznolikosti reliefa, panoramskih pogledov ter ohranjene naravne zapuščine zanimivo za razvoj kolesarstva, pohodništva ter drugih oblik aktivnega preživljanja prostega časa. Prav zaradi tega je na območju občine veliko tematskih poti.

 

Blagovna znamka mesto sejmov in penine
Občina Gornja Radgona je v širšem prostoru prepoznavna po odličnih vinarjih in tradiciji sejmarstva, enotna blagovna znamka pa naj bi povezala tako turistični, kulturni kot tudi industrijski segment. Slogan MESTO SEJMOV IN PENINE napeljuje na prepletanje poslovnega in užitkov.

Krajinski park Negova in Negovsko jezero
je zavarovan kot krajinski park že od leta 1967 (Uradne Objave OS 19/67; Odlok o zavarovanju krajinskega parka Negova in Negovskega jezera). Okolica kraja izstopa po svojih naravnih in kulturnih vrednotah. Krajinski park obsega 287,93 ha. Vzpostavitev Krajinskega parka Negova in Negovsko jezero: pomeni določitev območja KP Negova in Negovsko jezero v skladu s prostorskimi akti ter izdelavo idejnih projektov, z namenom, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani krajinska pestrost ter omogočijo razvojne možnosti prebivalstva tega območja.

Slatinski vrelci v Ščavniški dolini
Na območju občine se nahajajo naravni vrelci mineralne vode – slatine. Slatinski vrelci in mofete so naravno bogastvo in izvirna lepota narave, lokalno zavarovani, nekateri spadajo med zavarovane naravne vrednote državnega pomena.

Vodno bogastvo
Negovsko jezero leži v dolini Kunovskega potoka in je nastalo z zajezitvijo nekdanjih 14 grajskih ribnikov. Jezero (11,3 ha) s širšo okolico (37,5 ha) je zavarovano kot varovan krajinski park. V jezeru med drugim uspevata redki vodni orešek in beli lokvanj. Mulj iz jezera uporabljajo kot naravno zdravilno sredstvo v zdraviliščih Radenci in Moravske toplice.

Naravno bogastvo
Med pomembnejše vrednote državnega pomena na tem območju sodijo Negovsko jezero, Ivanjševska mofeta, Slepica mofeta ter številna drevesa (bukev, tisa, vrba idr.). Med vrednote lokalnega pomena se štejejo različni izviri slatine, železovi vrelci, gomile, mofete in različna drevesa (bukev, duglazija, sekvoja, smreka, macesen, črni topol).

 

Podporno okolje za razvoj turizma

Potovalne (turistične) agencije
V občini Gornja Radgona delujeta dve turistični (potovalni) agenciji, ki se ukvarjata s trženjem potovanj v tujino in doma. To sta Avtobusni prevozi in turistična agencija Dejan Dvoršak, s. p. in VRAČKO TURS, avtobusni prevozi d.o.o..

Turistična in druga društva
Društvena ljubiteljska dejavnost je na območju občine dobro razvita. Društva se vključujejo v pripravo raznih prireditev in v različne projekte. Najbolj aktivna so turistična, kulturna, športna, lovska in gasilska društva ter društva kmečkih žena. V občini Gornja Radgona je evidentirano pet (5) turističnih društev, in sicer: TD Gornja Radgona, TD Negova - Sp. Ivanjci, TD Majolka, Turistično-rekreacijsko društvo počitniška skupnost Gornja Radgona in Turistično, kulturno, glasbeno in ekološko društvo Kopriva. Našteta so le turistična društva. Vsako društvo doprinese razvoju turizma, saj s svojim delovanjem in organiziranjem različnih prireditev popestrijo turistično ponudbo območja in pritegnejo obiskovalce tudi od drugod. Društva igrajo pomembno vlogo pri razvoju turizma v ruralnem in podeželskem okolju.

Občina Gornja Radgona zagotavlja sredstva za razvoj in podporo novim in že utečenim turističnim programom in projektom z vsakoletnim Javnim razpisom za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.

 

KULTPROTUR Gornja Radgona – javni zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

Zavod je bil ustanovljen v letu 2007, z namenom implementacije programov in aktivne promocije ter trženja turizma in kulture. Namen ustanovitve zavoda in njegovo poslanstvo so učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, prireditev, turizma in promocije.

Med drugim so naloge zavoda sledeče:

 • trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov na področju kulture, turizma in promocije, organizacija in izvajanje prireditev, v okviru katerih se posreduje kulturne in druge dobrine občanom in drugim obiskovalcem ter se oblikuje in promovira celovita ponudbe občine in regije,
 • spodbujanje razvoja ljubiteljske, polprofesionalne in profesionalne dejavnosti na področju kulture v občini ter sodelovanje z njihovimi izvajalci,
 • promocija občine skozi kulturne, tradicionalne in druge dogodke in prireditve,
 • informiranje obiskovalcev in občanov o dogodkih v občini in regiji,
 • organizacija proslav, festivalov, srečanj,
 • vključevanje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti, regije, države in EU,
 • upravljanje z nepremičninami, ki tvorijo javno kulturno infrastrukturo in drugimi nepremičninami v občini, v skladu s pogodbo, ki jo zavod sklene z ustanoviteljem oziroma drugim lastnikom infrastrukture oz. nepremičnine,
 • zagotavljanje javne dostopnosti do kulturne in druge dediščine, s katero upravlja ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
 • skrb za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja,
 • aktivno sodelovanje na področju znanosti in kulture z drugimi zavodi, muzeji, kulturnimi organizacijami, raziskovalnimi ter drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini,
 • izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
 • izdajanje tiskanega gradiva, videov, zvočnih in računalniških zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda,
 • opravlja druge naloge v soglasju z ustanoviteljem in lastnikom ali najemnikom nepremičnin in dediščine, s katero upravlja.
   

Turistično-informativni center (TIC) Gornja Radgona

V okviru Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Kultprotur) deluje enota TIC Gornja Radgona in izvaja naloge, povezane s podajanjem in zbiranjem informacij za turiste, turistične ponudnike in ostale. Poleg ažurnega zbiranja informacij o raznih prireditvah in dogodkih v občini in okolici, posreduje tudi raznovrstne informacije in promocijski material obiskovalcem. TIC in turistični vodniki so v pomoč potencialnim izletnikom in turistom pri zbiranju raznovrstnih informacij o možnostih preživljanja počitnic v občini. TIC Gornja Radgona ima izdelano lastno spletno stran, na kateri so predstavljene vse pomembne informacije o občini, predvsem z vidika turizma. Za trženje turistične ponudbe je bil v letu 2012 vzpostavljen tudi TIC v Negovi, kjer so na voljo raznovrstne turistične informacije.

 

Viri financiranja za področje turizma:

 • bančni viri (kratkoročna in dolgoročna posojila),
 • državni javni viri (javni razpisi, subvencije, druge državne pomoči),
 • lokalni javni viri (Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona)
 • rizični kapital (skladi in družbe tveganega kapitala, poslovni angeli),
 • faktoring (z zavarovanjem ali brez zavarovanja terjatev),
 • leasing (finančni ali operativni leasing),
 • drugi viri (evropska sredstva).

Med naštete vire financiranja spadajo:

 • Občina Gornja Radgona,
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Slovenski regionalno razvojni sklad,
 • COSME Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja,
 • Kohezijski skladi.