Skupni projekt: »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«

Občine Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici izvajajo skupni projekt »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«, ki obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C. V okviru projekta je načrtovana nadgradnja črpališča na vodnem viru Podgrad, izgradnja okrog 39 km vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 10.232 m primarnih cevovodov ter 28.417 m sekundarnih cevovodov) in 1 novo prečrpališče Blaguš s ciljem zagotavljanja kvalitetne pitne vode obstoječim in novo priključenim prebivalcem na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«. 

Spletna stran projekta: https://vodovod-c2.si

Logo 1 NadgradnjaVodovodaSistemaC 2faza

Logo EKP kohezijski sklad SLO

Zbrane objave o projektu na spletni strani občine:

Datum Naslov
26.10.2021 Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza
02.12.2021 PODPIS POGODB - projekt Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza
14.01.2022 Informacija o posebni spletni strani skupnega projekta “Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza“
02.03.2022 Terminski plan - Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza - sklop 3
30.09.2022 OBVESTILO o nadaljevanju gradbenih del v sklopu projekta Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza - v mestu Gornja Radgona
22.11.2022 Obvestilo o asfaltiranju ceste GRAJSKA CESTA v Gornji Radgoni (v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«) - 24. in 25.11.2022 (prestavljeno na 28. in 29. 11. 2022)
30.01.2023 Terminski plan - Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza (verzija 19. 1. 2023)
10.02.2023 Obvestilo o izvedbi vodovoda v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza« – STRMA ULICA v Gornji Radgoni
13.03.2023 Obvestilo o izvedbi vodovoda v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza« – v Gornji Radgoni (delna/popolna zapora mestnih ulic: Jurkovičeva ulica, Trubarjeva ulica)