Gospodarstvo

Vsebina v nadaljevanju je povzeta iz Strategije razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2023.

Analiza razvoja gospodarstva je pokazala, da je v letu 2015 v občini poslovalo 621 gospodarskih družb, kar predstavlja 0,35 % vseh gospodarskih družb v Slovenji in 7,79 % vseh pomurskih gospodarskih družb. Omenjenih 153 gospodarskih družb je skupaj zaposlovalo 4.037 ljudi. Število družb se je v primerjavi z letom 2007 povečalo, saj je na območju občine Gornja Radgona takrat delovalo 375 gospodarskih družb.

Navedene družbe pa lahko medsebojno ločimo tudi glede na njihovo obliko upravljanja. Tako so na obravnavanem območju v letu 2015 delovale:

 • 4 delniške družbe (Arcont, Panvita MIR, Pomurski sejem in Radgonske gorice),
 • 148 družb z omejeno odgovornostjo,
 • 291 samostojnih podjetnikov posameznikov.

V Poslovnem registru Slovenije je na območju občine Gornja Radgona po stanju na dan 31. 12. 2015 delovalo skupaj 621 poslovnih subjektov. Od tega je po razvrščanju poslovnih subjektov poslovalo 152 gospodarskih družb in zadrug, 291 samostojnih podjetnikov posameznikov, 16 pravnih oseb javnega prava, 37 nepridobitnih organizacij, 93 društev in 32 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti. Teh 621 poslovnih subjektov je zaposlovalo 4037 ljudi.

Največje število gospodarskih družb se ukvarja s trgovino, sledijo predelovalne dejavnosti, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter gradbeništvo, pri čemer pa nudijo največ zaposlitev podjetja, ki se ukvarjajo s predelovalno dejavnostjo (58 %), gradbeništvom (14 %), prometom in skladiščenjem (10 %).

 

Industrijska cona Mele

Občina Gornja Radgona ima dobro razvito industrijsko cono Mele, ki ima dobre možnosti za širitev, vendar je prostorsko omejena. Industrijska cona Mele se nahaja na jugu mesta Gornja Radgona in predstavlja skoraj edino industrijsko cono v Pomurju, ki se nemoteno razvija, kljub vsesplošni gospodarski krizi. Lokacija (obmejna lega, lega ob regionalni cesti in železnici), industrijska tradicija ter uspešnost in stabilnost obstoječih podjetij so glavni dejavniki, ki umeščajo obstoječo industrijsko cono med najuspešnejše in največje zaposlovalce v Pomurju.

Trenutno se v industrijski coni na 57 ha nahaja 24 podjetij z različnimi dejavnostmi, med katerimi prevladujejo kovinskopredelovalna, steklarska in elektronska industrija.

 

Viri financiranja za področje gospodarstva:

 • bančni viri (kratkoročna in dolgoročna posojila),
 • državni javni viri (javni razpisi, subvencije, druge državne pomoči),
 • lokalni javni viri (javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona)
 • rizični kapital (skladi in družbe tveganega kapitala, poslovni angeli),
 • faktoring (z zavarovanjem ali brez zavarovanja terjatev),
 • leasing (finančni ali operativni leasing),
 • drugi viri (evropska sredstva).

 

Med naštete vire financiranja spadajo:

 • Občina Gornja Radgona,
 • Slovenski podjetniški sklad,
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Ljubljana,
 • Slovenski regionalno razvojni sklad,
 • COSME Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja,
 • Kohezijski skladi,
 • Horizon 2020,
 • Tehnološki parki,
 • Javna agencija za podjetništvo SPIRIT.