Zaščita in reševanje

I. PREDSTAVITEV

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano kot enoten in celovit sistem zaščite, reševanja in pomoči na osnovi veljavne zakonodaje. Ta sistem obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Izvajanje nalog s tega področja urejajo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o materialni dolžnosti in ostali podzakonski akti na nivoju države.

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona predstavljajo naslednje:

 • odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
 • preprečevanje naravnih in drugih nesreč,
 • obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč,
 • izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje,
 • organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč,
 • samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (osebna in vzajemna zaščita),
 • aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
 • odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
 • reševanje in pomoč,
 • odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje,
 • ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
 • druge naloge v skladu z zakonodajo.


Naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini, opredeljene z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona, izvajajo naslednji sestavi sil kot:

 • dolžnostne formacije – ENOTE IN SLUŽBE CIVILNE ZAŠČITE
 • prostovoljne formacije – DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE
 • poklicne formacije – POKLICNI IN POGODBENI IZVAJALCI 


Shema organiziranosti

II. NAČRTI ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Načrt ZRP ob požaru
Načrt ZRP ob potresu
Načrt ZRP ob jedrski nesreči

III. NAPOTKI OBČANOM

Navodila za ukrepanje ob poplavah:
Navodila po poplavi (PDF)
- Brošura: Varnost živil v izrednih razmerah (PDF)