6. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 6. 2020 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 05.06.2020

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/6-U112
Datum:   5. 6. 2020

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 18. junija 2020, ob 14.00 uri,

v mali telovadnici Osnovne šole Gornja Radgona.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
2.a) Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta z dne 19. 12. 2019
2.b) Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 26. 3. 2020
2.c) Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 4. 5. 2020

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
4.a) Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu občinskega sveta
4.b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

6. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ – uslužbenec občinske uprave

7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (druga obravnava)obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS – uslužbenka občinske uprave

8. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)Danilo Vlaj – uslužbenec občinske uprave (grafične priloge k elaboratu)

9. Seznanitev s vsebino in javno ustno predstavitvijo že sprejetega Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 - obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS – uslužbenka občinske uprave

10. Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Gasilski zvezi Gornja Radgona za leto 2018 – obrazložitev Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

11. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2020 – obrazložitev Simona PELCL – uslužbenka občinske uprave

12. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgonaobrazložitev Stanislav ROJKO, župan

13. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2020 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ – uslužbenec občinske uprave Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k točki 9, katerega ste prejeli v gradivu za 3. dopisno sejo.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 


KOMPLETNO GRADIVO za 6. redno sejo OS OGR - 18. 6. 2020 (PDF) - 5. 6. 2020 

DODATNO GRADIVO za 6. redno sejo OS OGR - 18. 6. 2020 (PDF) - 18. 6. 2020 

 

Posnetek celotne seje (objavljeno 19. 6. 2020):