25. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 9. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 12.09.2018

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si  

Številka: 013-2/2014-OS/25-F1
Datum:   12. 9. 2018
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v torek, 25. septembra 2018, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje občinskega sveta z dne 21. 6. 2018
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
 5. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (druga obravnava) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Leon Cigüt, predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota (izdelovalec OPPN)
 7. Odlok o turistični taksi v Občini Gornja Radgona (druga obravnava) obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
 8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2018 obrazložitev Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi
 9. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi
 10. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in oddajanju poslovnih prostorov v najem (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za parc. št. 1200/2 k.o. Police – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 12. Sklep o predvideni izločitvi enote Vrtca Negova iz Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in pripojitvi enote Vrtca Negova k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi
 13. Sklep o potrditvi zagotovitve proračunskih sredstev za sofinanciranje posodobitve voznega parka osrednje gasilske enote Gornja Radgona in reševanje iz višin v občini Gornja Radgona – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Tomaž MUNDA, predsednik PGD Gornja Radgona
 14. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2018 – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
 15. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 16. Končno poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja neposrednega proračunskega porabnika Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki št. 5, ki bo dostavljeno po izvedeni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Gradivo k tč. 4 je bilo objavljeno 10. in 23. 8. 2018, gradivo k tč. 8 je bilo objavljeno 31. 7. 2018.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.

 

 KOMPLETNO GRADIVO za 24. redno sejo OS - 21. 6. 2018 (PDF) - 12. 9. 2018 

Dodatna priloga k tč. 12 (Sklep o predvideni izločitvi enote Vrtca Negova iz Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in pripojitvi enote Vrtca Negova k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova) (PDF) - 18. 9. 2018 

DODATNO GRADIVO za 24. redno sejo OS - 21. 6. 2018 (PDF) - 25. 9. 2018 
 

Posnetek celotne seje (objavljeno 28. 9. 2018):