Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2018

datum: 31.07.2018

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. S tem namenom se na spletni strani občine objavlja Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2018.

Poročilo bo uvrščeno na predlagani dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je predvidena meseca septembra 2018. Poročilo se posreduje članicam in članom občinskega sveta in v vednost tudi članicam in članom nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.
 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2018 (PDF)