24. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 6. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 08.06.2018

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si  

Številka: 013-2/2014-OS/24-F1
Datum:   8. 6. 2018
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 21. junija 2018, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne seje občinskega sveta z dne 12. 4. 2018
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
 5. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  a) Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona
  b) Sklep o podaji obrazloženega mnenja h kandidatom za ravnatelja Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona
 6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 7. Odlok o turistični taksi v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
 8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 15 navedenih nepremičnin v lasti občine obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 9. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov, na zemljiščih parc. številka 163/1 in 118/2, k.o. Zbigovci – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi
 10. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona, posredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona – obrazložitev mag. Carmen ŠERUGA, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona
 11. Sklep o predvideni izločitvi enote Vrtca Negova iz Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in pripojitvi enote Vrtca Negova k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi
 12. Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev v Zdravstvenem domu Gornja Radgona – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 13. Končno poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Črešnjevci – Zbigovci, za leto 2017 – obrazložitev Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 24. redno sejo OS - 21. 6. 2018 (PDF) - 8. 6. 2018 

PRILOGA k točki 11 (Sklep o predvideni izločitvi enote Vrtca Negova iz Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in pripojitvi enote Vrtca Negova k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova)  - 18. 6. 2018

DODATNO GRADIVO za 24. redno sejo OS - 21. 6. 2018 (PDF) - 21. 6. 2018 


Posnetek celotne seje (objavljeno 22. 6. 2018):