7. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 15. 11. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 09.11.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/7-IS-F1
Datum:   9. 11. 2017
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

7. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v sredo, 15. novembra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.      Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

4.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (prva obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

 

Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ker ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.KOMPLETNO GRADIVO za 7. izredno sejo OS - 15. 11. 2017 (PDF) - 9. 11. 2017 

OBVESTILO - spremenjena ura pričetka 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, v sredo 15. 11. 2017 ob 16.00 - 13. 11. 2017 

 

Posnetek celotne seje (objavljeno 16. 11. 2017):