Sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 17. 4. 2014

datum: 08.05.2014

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 17. 4. 2014, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 19. 12. 2013 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Informacija o delu projektne skupine in predstavitev idejne zasnove blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine« 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek). 

8.      Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga odloka traja 30 dni. 

9.      Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 45 dni.
2.      Pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo se naj upoštevajo predlogi, ki so bili dani s strani Odbora za družbene dejavnosti in kako drugače izpostavljeni v razpravi. 

10.  Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni. 

11.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013, z vsemi bilancami ter predlogi, ki so bili podani s strani odborov. 

12.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2014
SKLEP:
1.      Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2014 znaša 0,001924 EUR.
2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje. 

13.  Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
Predlog sklepa pri tej točki ni bil sprejet. 

14.  Sklep o potrditvi cene storitev z zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi cene storitev z zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine Gornja Radgona, s katerim se:
–        potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene storitve v zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na področju občine Gornja Radgona, marec 2014, ki ga je izdelal izvajalec javne službe javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in
–        potrjuje ceno storitve v zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine Gornja Radgona, ki vsebuje odvoz in čiščenje grezničnih gošč ali odpadnega blata iz male komunalne čistilne naprave. 

15.  Sklep o potrditvi cene storitev v zvezi z izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi cene storitev v zvezi z izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona, s katerim se:
–        potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene storitve v zvezi z izdelavo ocene obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav na področju občine Gornja Radgona, marec 2014, ki ga je izdelal izvajalec javne službe javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in
–        potrjuje ceno storitve v zvezi z izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona. 

16.  Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste in so last Občine Gornja Radgona. 

17.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu Glasbena šola Gornja Radgona za leto 2012
Predlog sklepa pri tej točki ni bil sprejet. 

18.  Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014 (1. del)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014 (1. del). 

19.  Program nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona – za leto 2014
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Program nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona – za leto 2014. 

20.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

  

SKLEPI 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 17. 04. 2014 (PDF)