JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok 28. 6. 2021 za društva, rok 18. 8. 2021 za ukrepa A in B)

datum: 21.05.2021

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2021 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Državne pomoči po skupinskih izjemah (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Državne pomoči po skupinskih izjemah (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: De Minimis pomoči (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: De Minimis pomoči (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (PDF)


**** 

Občina Gornja Radgona na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 13. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2021), objavlja

 

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2021

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona.

Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva za javni razpis v skupni višini 43.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2021 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

Državne pomoči po skupinskih izjemah

Višina sredstev (EUR)

1A

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

35.000,00

2A

Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

3A

Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij

                              De minimis pomoči

1B

Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

2B

Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

                          Ostali ukrepi Občine

   8.000,00

1C

Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

II. SPLOŠNA DOLOČILA

Pogoji za upravičence:

 1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
 2. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2021 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo je 5.000,00 EUR.
 3. Pomoči po tem javnem razpisu se ne odobrijo za plačilo taks, režijskih stroškov, stroške za refinancirane obresti, za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, za investicije, ki se izvajajo izven območja občine in za investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU.
 4. Državne pomoči po skupinskih izjemah: Pomoč se lahko dodeli samo, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta oziroma dejavnosti (za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014).
 5. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključena pred zadnjim izplačilom zahtevka.
 6. Pomoč se ne sme dodeliti kmetijskemu gospodarstvu v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
 7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, še 10 let od datuma prejema sredstev.
 8. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, ali je/ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
 9. Davek na dodano vrednost (DDV) po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ni upravičen.
 10. Pomoči po javnem razpisu ne uporabljajo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo in za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
 11. Do pomoči po tem javnem razpisu (za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014), niso upravičeni subjekti, ki so neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter podjetja v težavah;
 12. Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
  - ribištva in akvakulture,
  - primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
  - predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
  a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
  b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
 13. Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoznimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
 14. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
 15. Ne glede na določila o možni najvišji višini odobrenih sredstev na kmetijsko gospodarstvo, se  pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči de minimis.
 16. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
 17. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro podjetja, ki so po v prisilni poravnavi, v stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
 18. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
  Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
 19. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
  a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
  b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
  c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
  d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
  Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
 20. Drugi pogoji de minimis pomoči:
  Prejemnik mora k vlogi predložiti:
  - pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih odredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
  - pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
  - seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
  - številko transakcijskega računa, odprtega v Republiki Sloveniji.
 21. Podrobnejša določila za posamezne vrste pomoči po Uredbah (ES) št. 702/2014 in 1407/2013, so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

III. UKREPI IN UPRAVIČENCI

A. Državne pomoči po skupinskih izjemah

1A. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo      

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev.

      Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa  je vpisano v register kmetijskih gospodarstev.

      Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:

 • do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
 • najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.

     Pomoč se ne dodeli za:

 • nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
 • zasaditev letnih rastlin,
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem,
 • nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
 • naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
 • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
 • investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov RS ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
 • obratna sredstva.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, se lahko dodeli za naslednja pod-ukrepa:

    1.1   posodabljanje kmetijskih gospodarstev

    1.2   urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
 • stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
 • stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma nestanovanjski objekti),
 • stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
 • stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
 • stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže,..),
 • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Pogoji za pridobitev:

 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
 • ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi strokovna pristojna služba;
 • drugi pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti, opredeljeni z javnim razpisom.

 

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnih površin na območju občine.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašnik),
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:

 • posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost,..);
 • kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
 • minimalni obseg za urejanje kmetijskih zemljišč je 1 hektar primerljivih kmetijskih površin.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskih gospodarstev.

 

2A. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.

Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov naložbe v ohranjanje neproizvodne dediščine – arheoloških ali zgodovinskih značilnosti na kmetijskem gospodarstvu,
 • najvišji skupni znesek pomoči je 5.000 EUR letno.

Pogoji:

 • stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali zaščiten z občinskim odlokom o varstvu kulturne dediščine,
 • ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor je to potrebno,
 • ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
 • predračuni, računi oz. dokazila o plačilu upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program),
 • stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).

 

3A. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Upravičeni stroški:

 • sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje pred naravnimi nesrečami,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje pred slabimi vremenskimi razmerami, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugimi slabimi vremenskimi razmerami,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah za tekoče zavarovalno leto,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za zaščitene živali;

Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij vključuje pripadajoči davek od prometa zavarovalnih poslov.

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine, in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:

 • veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.

Intenzivnost pomoči:

 • pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije;
 • najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 300,00 € na kmetijsko gospodarstvo.

 

B. De minimis pomoči

1B. Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se glede na registracijo dejavnosti ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:

 • do 50% upravičenih stroškov;

Pogoji:

 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
 • dejavnost na kmetiji se mora izvajati vsaj pet let po zaključeni naložbi; 
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
 • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
 • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Neupravičeni stroški:

 • plačila davkov, raznih taks in režijskih stroškov, stroški zavarovanj, plačila obresti, vse investicije, ki se izvajajo izven občine.

 

2B. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Upravičenci do pomoči:

 • pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov

Pogoji za pridobitev sredstev:

 • račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
 • program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški:

 • stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

 

C. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Upravičenci do pomoči:

 • društva in združenja, ki so registrirana po zakonu o društvih in je njihova glavna dejavnost kmetijstvo (odločba o vpisu v register), imajo sedež v občini in imajo urejeno evidenco o članstvu,
 • društva in združenja, ki so registrirana po zakonu o društvih, imajo sedež v občini in je njihova glavna dejavnost skrb za male živali;
 • delujejo na območju občine oziroma združujejo člane iz občine Gornja Radgona,
 • da izpolnjujejo pogoje in merila javnega razpisa in k prijavi za razpis priložijo vso popolno zahtevano dokumentacijo,
 • da izvajajo in se vključujejo v aktivnosti na območju Občine Gornja Radgona in o tem vodijo evidenco.

Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov;
 • sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnosti društev ter programe izvedene v preteklem letu;
 • programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter z ustreznimi poročili.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Društvo ali združenje se na javni razpis prijavi z vlogo, ki mora vsebovati:

 • izpolnjeno razpisno dokumentacijo, podpis izjav vzorca pogodbe; v primeru izvedbe projekta izpolnjeno finančno konstrukcijo projekta,
 • statut društva,
 • zapisnik občnega zbora društva ter vsebinsko in finančno poročilo društva sprejetega na zadnjem občnem zboru društva, oziroma na sestanku upravnega odbora,
 • vsebinski in finančni program (plan) dela društva, sprejetega na zadnjem občnem zboru oziroma sestanku upravnega odbora,
 • slikovno gradivo, potrdila oz. vso drugo dokazljivo dokumentacijo vezano na prijavljene aktivnosti in projekte, realizirane v preteklem letu.

 

IV. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona s pripisom:

 • za kmetijstvo: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS 2021– KMETIJSTVO«
 • za kmetijska društva: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS 2021 – DRUŠTVA V KMETIJSTVU«

Rok za oddajo vlog:

       1.   za ukrep: Podpora delovanju društevdo vključno ponedeljka, 28. junija 2021.

 1. za ukrepa Državne pomoči po skupinskih izjemah in de minimis pomoči – do vključno srede, 18. avgusta 2021.

Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo:

 • na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
 • vsak delovnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. številki 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si

 

V. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG

Vloga mora biti popolna in izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisnih dokumentacijah.

Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele do določenega datuma v glavno pisarno Občine Gornja Radgona. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v glavni pisarni (vložišču) Občine Gornja Radgona (pisarna 25/I). Vloge, ki bodo prispele po zaključenem roku razpisa, bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

Postopek za dodelitev pomoči bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 5 dni od poziva Komisije, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo. Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov.

Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. Upravičenci bodo o izidu razpisa s sklepom obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva popolnosti vloge. Po pravnomočnosti sklepa o izboru, se bodo z izbranimi prijavitelji na javni razpis sklenile pogodbe.

 

Številka: 330-1/2021-U106
Datum:   19. 5. 2021

                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                             OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                         Stanislav ROJKO, l.r.