2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 11. 3. 2024) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 04.03.2024

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-1/2024-1 (U112) (OS/2DS)
Datum:   4. 3. 2024

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 in 9/2023) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki traja do 11. marca 2024 do 10.00 ure.


Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (skrajšani postopek)

2. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

3. Sklep o imenovanju člana skupščine kot predstavnika družbenika Občina Gornja Radgona v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.

4. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o zadevah, za katere je potrebna hitra odločitev občinskega sveta, glede na njihovo vsebino pa je smiselna izvedba dopisne seje.

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem štirim določenim točkam dnevnega reda.

NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznem predlogu sklepa tako, da se v času poteka seje pri posamezni točki določenega dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane dopisne seje.

Glasuje se o predlogu sklepa k posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu poslana na e-naslov: obcina@gor-radgona.si). Za pravočasne se štejejo vsi pisni opredeljeni glasovi, ki bodo prispeli na e-naslov občine v času trajanja seje.

 

Prosimo za vaše sodelovanje.

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA

Urška MAUKO TUŠ, l.r.

 

 

KOMPLETNO GRADIVO za 2. dopisno sejo OS OGR - 4. do 11. 3. 2024 (PDF) - objavljeno 4. 3. 2024

Pripomoček za glasovanje na 2. dopisni seji OS OGR (DOC) - objavljeno 4. 3. 2024

Evidenca glasovanja in izid glasovanja na 2. dopisni seji OS OGR (PDF) - objavljeno 11. 3. 2024