Konstitutivna 1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 15. 12. 2022 (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 09.12.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2022-1 (U112) (OS/01)
Datum:   9. 12. 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 8., 9. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

konstitutivno 1. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 15. decembra 2022, ob 15.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo je določen naslednji obvezni DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

2. Seznanitev s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje

4. Obravnava poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta

5. Obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve županje

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

7. Slovesna prisega članov občinskega sveta

8. Slovesna prisega županje ter njen pozdravni nagovor

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«.
Gradivo je priloženo k 2. točki dnevnega reda, in sicer:
Poročilo o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 20. 11. 2022
Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana v občini Gornja Radgona, dne 4. 12. 2022

Vse novoizvoljene članice in člane občinskega sveta in novoizvoljeno županjo prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument in potrdilo o izvolitvi, katerega ste prejeli od Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona.

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

 

 

GRADIVO za konstitutivno 1. sejo OS OGR - 15. 12. 2022 (PDF) - objavljeno 9. 12. 2022

Posnetek celotne seje (objavljeno 16. 12. 2022):