7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 24. 11. 2022) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 16.11.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-227 (U112) (OS/6DS)
Datum:   16. 11. 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

7. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki traja do 24. novembra 2022 do 10.00 ure.

 

Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (druga obravnava) (DODATNO GRADIVO - 17. 11. 2022)
   - PRILOGA: 22_stanje_prostora.pdf
   - PRILOGA: 23_strokovne_podlage.pdf   

2. Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

 

Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o dveh zadevah, za kateri je potrebna odločitev občinskega sveta.

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k obema določenima točkama dnevnega reda.

NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznem predlogu sklepa tako, da se v času poteka seje pri posamezni točki določenega dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane dopisne seje.
Glasuje se o predlogu sklepa k posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu poslana na e-naslov: obcina@gor-radgona.si) ali s pisno opredelitvijo glasu dostavljeno na sedež občine v glavno pisarno. Za pravočasne se štejejo vsi pisni opredeljeni glasovi, ki bodo prispeli v glavno pisarno občine v času trajanja seje.

Prosimo za vaše sodelovanje.

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 7. dopisno sejo OS OGR - 16. 11. - 24. 11. 2022 (PDF) - 16. 11. 2022

Pripomoček za glasovanje na 7. dopisni seji OS OGR (DOC) - 16. 11. 2022

DODATNO GRADIVO: AMANDMA predlagatelja na predlog Odloka  spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (druga obravnava) in priloga čistopis predloga odloka z obrazložitvijo (PDF) - 17. 11. 2022

Evidenca glasovanja in izid glasovanja na 7. dopisni seji OS OGR (PDF) - 25. 11. 2022