5. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 13. 10. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 06.10.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-214 (U112) (OS/5IS)
Datum:   6. 10. 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 15.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa Osnovne šole Gornja Radgona za leto 2021 – obrazložitev Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

4. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa poračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 – obrazložitev Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

5. Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

6. Sklep o podaji soglasja k Aneksu št. 2 k Pogodbi o koncesiji z dne 11. 1. 1992 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave

 

Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, glede katerih je potrebna opredelitev ali seznanitev občinskega sveta. Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k točki 5, ki bo objavljeno in predloženo naknadno po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

 

 

KOMPLETNO GRADIVO za 5. izredno sejo OS OGR - 13. 10. 2022 (PDF) - objavljeno 6. 10. 2022

DODATNO GRADIVO za 5. izredno sejo OS OGR - 13. 10. 2022 (PDF) - objavljeno 13. 10. 2022

 

Posnetek celotne seje (objavljeno 17. 10. 2022):