Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni (širitev Doma za starejše občane)

datum: 11.03.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni (širitev Doma za starejše občane) (PDF) - 10. 3. 2022

Gradivo za javno razgrnitev (OPPN-13/21, ID 2593).zip

* * *

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP – 3) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni (širitev Doma za starejše občane)

 

I.
Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev osnutka Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. OPPN-13/21, z datumom marec 2022.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno najmanj 30 dni, od 11. 3. 2022 do vključno 11. 4. 2022, na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na internetni strani https://www.gor-radgona.si.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 30. 3. 2022, ob 16.00 uri, v prostorih velike sejne sobe na sedežu Občine Gornja Radgona.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Gornja Radgona. Vase osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.


Številka: 350-1/2021-32-U107
Gornja Radgona, dne 10. 3. 2022


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.