Javno naznanilo zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih

datum: 28.08.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih (PDF) - 27. 8. 2020

Pobuda in izhodišča za OPPN_KMETIJA_KMG_MID_100316899 Očeslavci.zip

* * *
 

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 10. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem
 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih


I.

Občina Gornja Radgona bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih(del območja EUP EU 25, parcela 592/2 in 592/1 – del, obe k. o. Očeslavci – 203) (v nadaljnjem besedilu: OPPN) pripravila izhodišča za pripravo OPPN.

V ta namen obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti in nosilce urejanja prostora v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.


II.

Ureditveno območje OPPN vključuje zemljišči s parc. št. 592/2 in 592/1 – del, obe k. o. Očeslavci, na katerih želi investitor zgraditi hlev za krave molznice in hlev za mlado živino ter vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo.


III.

Predloge in pripombe se lahko od 28. 8. 2020 do vključno 11. 9. 2020 pošlje pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.


IV.

To javno naznanilo se vključno z osnutkom izhodišč za pripravo OPPN objavi na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na spletni strani https://www.gor-radgona.si.

 

Številka: 350-1/2020-8-U107
Gornja Radgona, dne 27. 8. 2020

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.