JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 16. 7. 2020)

datum: 01.07.2020

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2020:
JR LPŠ 2020 - javni razpis, programi in merila.pdf

JR LPŠ 2020 - razpisna dokumentacija.xlsx

JR LPŠ 2020 - vzorec pogodbe.pdf

* * *
 

Na podlagi 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), 11. člena Odloka sofinanciranju Letnega programa športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15. 5. 2020) in 6. točke Letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24. 6. 2020) Občina Gornja Radgona objavlja
 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2020

 

1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR):
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.
 

2. Predmet JR:
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2020 z JR sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-VIZ):
  - promocijski program: Naučimo se plavati (NSP),
  - šolska športna tekmovanja (ŠŠT).
 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
  - celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15 in do 19 let (ŠV-PRO).
  - celoletni pripravljalni programi za otroke: U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11 (ŠV-PRI).
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
  - celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, U-14/15, U-16/17 in U-18/19,
  - dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR), perspektivnega (PR) razreda.
 • Kakovostni šport (KŠ):
  - celoletni tekmovalni programi odraslih,
  - dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR).
 • Športna rekreacija (RE):
  - celoletni športnorekreativni programi za odrasle.
 • Šport starejših (ŠSTA):
  - celoletni športnorekreativni programi za starejše.

ŠPORTNI OBJEKTI:

 • upravljanje in vzdrževanje športnih objektov,
 • subvencioniranje uporabe športnih objektov.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RAZVOJ):

 • usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (DEDR):

 • delovanje športnih društev in zvez.
   

3. Upravičeni izvajalci LPŠ:

Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Gornja Radgona, upravičeni izvajalci pa so, če izpolnjujejo pogoje:

 • imajo sedež v občini Gornja Radgona,
 • so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je:
  - delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) in/ali
  - druge športne dejavnosti (SKD: 93.190),
 • izvajajo programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje JR,
 • imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 • imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
   

4. Merila za vrednotenje področij športa:

Na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z Odlokom o sofinanciranju LPŠ v občini Gornja Radgona (Pogoji in merila). Izvleček iz pogojev in meril je sestavni del razpisne dokumentacije.
 

5. Višina razpisanih sredstev:

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 105.000,00 €. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2020 in LPŠ v občini za leto 2020.
 

6. Rok za porabo sredstev:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2020.
 

7. Razpisni rok:     

Rok za prijavo je do vključno: 16. 7. 2020.
 

8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR v roku osem (8) dni od zaključka JR in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog in/ali vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osem (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena!

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno področje športa.

Predlagatelji bodo z odločbo občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2020.
 

9. Način dostave vlog:

Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2020 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo (le obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) mora biti oddana v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA. Vloga mora biti pravilno označena in sicer:

 • polni naslov pošiljatelja
 • pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2020 - NE ODPIRAJ!«
 • naslov prejemnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.

Šteje se, da je vloga (podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v glavni pisarni občine zadnji dan roka za oddajo.

E-vloga (celotna dokumentacija »RAZPISNI OBRAZCI« z vsemi zahtevanimi prilogami) je prispela pravočasno, če je poslana zadnji dan roka za oddajo na e-naslov naročnika (obcina@gor-radgona.si).
 

10. Kontaktne osebe za dodatne informacije:

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.

Kontaktna oseba: Simona PELCL, 02/564-38-00,e-pošta: simona.pelcl@gor-radgona.si.
 

11. Informacije o razpisni dokumentaciji:

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v glavni pisarni občine v času uradnih ur. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.gor-radgona.si.

 

Številka: 671-1/2020-U123
Datum: 30. 6. 2020


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

 

* * *

REZULTATI Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2020 (PDF) - 25. 8. 2020