3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do vključno 4. 5. 2020) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 21.04.2020

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/3DS-U112
Datum:   21. 4. 2020

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki traja do vključno 4. maja 2020
 

Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:

1. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani postopek)

2. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)

3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč (skrajšani postopek)

4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava)

5. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava)

6. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora EU 22

7. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona

8. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva dvema članicama ter imenovanju dveh nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

9. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka

10. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona

11. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

12. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova pisna vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

13. Pisna informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, za katere je potrebna odločitev občinskega sveta in ker zaradi izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ni možna izvedba redne ali izredne seje.

Glede na izjemno situacijo in delo občinskega sveta v izrednem stanju, se v skladu z 92. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) deloma odstopa od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določata statut in poslovnik, zato sta na dnevnem redu dopisne seje tudi proračun in zaključni račun; zaradi obsežnosti in zahtevnosti obravnavanega gradiva te dopisne seje, bo vsem sodelujočim članicam in članom občinskega sveta pripadala sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, v višini, kot se izplačuje za redne in izredne seje, ki trajajo najmanj 1 uro.

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem določenim točkam dnevnega reda. Gradivo k tč. 1 je bilo že objavljeno 16. 4. 2020. Gradivo k tč. 12 je bilo že objavljeno 20. 12. 2019, 11. 2. in 12. 2. 2020.

NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Glasuje se o predlogu sklepa k vsaki posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (izpolnjena glasovnica poslana na e-naslov: obcina@gor-radgona.si) ali s pisnim glasovanjem z izpolnjeno glasovnico poslano po redni pošti ali dostavljeno osebno na sedež občine. Za pravočasne se štejejo vse glasovnice, ki bodo prispele v glavno pisarno občine v času trajanja seje.

Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznih predlogih sklepov tako, da se v času poteka seje pri vsaki posamezni točki dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane seje.

NAVODILA ZA RAZPRAVO:
Članice in člani občinskega sveta imajo možnost, da lahko skupaj z glasovnico ali ločeno k posamezni točki te dopisne seje posredujejo svojo pisno razpravo s pripombami in predlogi. Pisna razprava se lahko posreduje že v času trajanja dopisne seje ali kasneje v času trajanja obravnave posameznega predloga odloka. Vsa pravočasno prejeta pisna razprava na predloge odlokov v prvi obravnavi bo vključena v pripravo predloga za drugo obravnavo. Vsi podani predlogi na predlog odloka v prvi obravnavi ter predlagateljev odziv nanje bodo sestavni del obrazložitve predloga odloka za drugo obravnavo.

NAVODILA ZA VPRAŠANJA IN POBUDE:
Članice in člani občinskega sveta imajo možnost, da lahko pisna vprašanja posredujejo tudi v času med dvema zasedanjema občinskega sveta. Tokrat v času trajanja dopisne seje se lahko zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki; vsa prejeta pisna vprašanja in pobude v času trajanja dopisne seje bodo sestavni del zapisnika dopisne seje.
 

Prosimo za vaše sodelovanje.

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 3. dopisno sejo OS OGR - 21. 4 .- 4. 5. 2020 (PDF) - 21. 4. 2020

Informativno: GLASOVNICA za 3. dopisno sejo OS OGR - 21. 4 .- 4. 5. 2020 (PDF) - 21. 4. 2020

Informativno: Dodatna možnost razprave z izvedbo spletne videokonference 4. 5. 2020 k dvema točkama sklicane 3. dopisne seje občinskega sveta (PDF) - 30. 4. 2020

Evidenca glasovanja in izid glasovanja na 3. dopisni seji OS OGR (PDF) - 5. 5. 2020