LAS Prlekija objavila 5. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija

datum: 20.02.2020

kategorija: Razpis

Javni poziv z vso razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani LAS Prlekija na povezavi:
http://www.las-prlekija.com/javni-pozivi/5-javni-poziv-las-prlekija


* * *

Datum objave: 17. 2. 2020

Rok za oddajo vlog: do 31. 3. 2020 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 31. 3. 2020 do 13. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2020 - 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Upravičenci do podpore so:
- fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
- kmetje,
- kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
- nosilci osebnega dopolnilnega dela,
- javne institucije / organizacije (javni zavodi, občine),
- nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 138.217,28 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša največ 70 %.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: info@las-prlekija.com. Po telefonu: 02/585 13 40, 041 797 613, 041 279 122, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Vprašanja sprejemamo do 25. 3. 2020 do 13. ure.