1. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 3. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 07.03.2019

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/2-U112
Datum:   7. 3. 2019
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 14. marca 2019, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
a) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona ter slovesna prisega člana občinskega sveta
b) Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
c) Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta
d) Sklep o imenovanju novih predstavnikov občine v svete javnih zavodov in javnega podjetja
e) Sklep o ustanovitvi občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

4. Predstavitev in seznanitev z izdelano Idejno zasnovo projekta – Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona – obrazložitev Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave in Jure BOČEK, predstavnik podjetja Adesco d.o.o.

5. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vera ŠINKO, uslužbenka v občinski upravi

6. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2019 – obrazložitev Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi

7. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

8. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2019 – obrazložitev Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave

 

Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah. Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 1. izredno sejo OS - 14. 3. 2019 (PDF) - 7. 3. 2019 

 

Posnetek celotne seje (objavljeno 15. 3. 2019):