Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volitev poslancev iz RS v Evropski parlament 2019

datum: 01.03.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest  za izvedbo volitev poslancev iz RS v Evropski parlament 2019 (PDF) - 28. 2. 2019

* * *


OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 042-1/2019-U109
Datum: 28. 2. 2019
 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13) objavlja župan Občine Gornja Radgona

 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
 ZA IZVEDBO VOLITEV POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT 2019

 


I. SPLOŠNE DOLOČBE

Občina Gornja Radgona ponuja organizatorjem volilne kampanje za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019 stalna in dodatna plakatna mesta brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, organizatorji pa so dolžni plačati stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov po veljavnem ceniku izvajalca plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Pri plakatiranju so vse stranke, liste, posamezniki in organizatorji volilne kampanje enakopravni.

1. Stalna plakatna mesta:

Stalna plakatna mesta so objekti za lepljenje plakatov na javnih površinah, katerih lastnica je Občina Gornja Radgona. Razpored plakatiranja v sodelovanju z izvajalcem plakatiranja določi občinska uprava Občine Gornja Radgona.

2. Dodatna plakatna mesta:

V občini Gornja Radgona so določene začasne lokacije za postavitev plakatnih mest, na katere lahko vsak organizator volilne kampanje postavi po en objekt – pano oziroma reklamni objekt. O načinu postavitve (vrstni red oziroma mikrolokacija) se organizatorji dogovorijo z izvajalcem plakatiranja.

Primerne lokacije za postavitev začasnih plakatnih mest v občini so javne površine: Trg svobode v Gornji Radgoni, zelenice levo in desno na avtobusni postaji v Gornji Radgoni, na panojih oziroma avtobusnih postajališčih, na zelenicah levo in desno v Kerenčičevi in Panonski ulici, pri vodni črpalki na Apaški cesti (križišče z Grajsko cesto), Prežihova ulica (zelenica pri transformatorju), Maistrov trg (nasproti Trstenjakovega doma), Mladinska ulica

(na zelenicah ob pločnikih), Ciril Metodova cesta (zelenica ob cesti), v centrih vseh naselij, na kandelabrih javne razsvetljave, na zelenicah ob avtobusnih postajališčih. Plakati ne smejo biti večji od 100 x 70 cm (B1).

3. Dostava podatkov:

Vsak organizator mora občinski upravi sporočiti osebne podatke tistega, ki je zadolžen za izvajanje volilne kampanje na območju občine Gornja Radgona. Ta oseba bo v primeru kršitev nastopila v vlogi odgovorne osebe pravne osebe.

O vseh kršiteljih bo občinska uprava Občine Gornja Radgona sproti obveščala javnost.

 

II. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST

Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v občini Gornja Radgona se vsak organizator sam dogovori z lastnikom zemljišča in upravljavcem kategoriziranih in nekategoriziranih cest.

Možne lokacije plakatnih mest, ki niso določena s tem navodilom, so še:

  • izložbena okna poslovnih prostorov,
  • obstoječi reklamni objekti v občini, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb,
  • ograje,
  • fasade objektov,
  • zelenice zunaj cestnega omrežja.

Na teh mestih lahko organizatorji postavljajo plakatne objekte pod naslednjimi pogoji:

  • da imajo soglasje lastnika prostora, objekta ali zemljišča.

Pri tem mora biti plakat pritrjen tako, da ne posega v javno površino, da ne ovirajo že postavljenih objektov, to je njihove preglednosti in ne ovirajo cestnega prometa.

Za lokacije ni potrebno posebno dovoljenje upravnega organa.

 

III. UPORABA  PLAKATNIH MEST

Na vseh plakatnih mestih se na podlagi Odloka o občinskih taksah v občini Gornja Radgona ne plačuje občinska taksa.

Občinska uprava izda po pridobitvi vlog organizatorjev odločbo, s katero dovoli uporabo javne površine v občini.

 

IV.  IZVEDA PLAKATIRANJA

Plakatiranje na stalnih in dodatnih plakatnih mestih iz I. poglavja na podlagi Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/16) izvaja izvajalec plakatiranja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki opravi samo plakatiranje ter plakate in panoje tudi odstrani. Zato je treba pri izvajalcu plakatiranja podati zahtevek za postavitev oziroma se dogovoriti za tehnično izvedbo plakatiranja med volilno kampanjo. Vlogo lahko podate pisno ali osebno pri odgovorni osebi izvajalca, Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, tel. 02 564 48 00, gsm: 040 786 742. Stroške nameščanja panojev in plakatov krije organizator volilne kampanje sam. Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji. Odstraniti jih mora najkasneje v petih dneh po končani volilni kampanji.

Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na prostorih, ki niso dodeljena listi, bodo nemudoma odstranjena na stroške tistega, ki jih je postavil oziroma objavil. Postavitev objekta brez dovoljenja je v skladu s 30. členom Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/16) prekršek, objekt pa bo nemudoma odstranjen na stroške lastnika.

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.