JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2018/2019 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 14. 8. 2018)

datum: 30.07.2018

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2018/2019 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2017/2018 (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2017/2018 (DOC)

Predpisi:
Cenik uporabe telovadnice PARTIZAN v sezoni 2018/2019 (Sklep župana št. 222/2018 z dne 27. 7. 2018)
Sprememba cenika telovadnice Partizan od 1. 11. 2018 dalje (Sklep o spremembi sklepa župana št. 222/2018 z dne 30. 10. 2018)

Pravilnik o uporabi telovadnice PARTIZAN

Hišni red za uporabo telovadnice PARTIZAN

* * * 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 53, z dne 1. 10. 2009) Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2018/2019

 

 1. Naziv in sedež lastnika in upravljavca telovadnice: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
 2. Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva, neformalne rekreativne skupine, posamezniki, podjetja… Prednostno pravico pri oddaji telovadnice v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 6. členu Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53, z dne 1. 10. 2009), (v nadaljevanju: pravilnik).
 3. Cenik uporabe telovadnice Partizan za sezono 2018/2019 je sprejel župan Občine Gornja Radgona, dne 27. 7. 2018 in je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si.
 4. Uporaba telovadnice Partizan obsega uporabo vadbene površine v objektu, garderob, sanitarij, umivalnikov, tušev ter športnega orodja in opreme v objektu.
 5.  Prijava se posreduje na obrazcu vloge, ki je sestavni del tega razpisa.
 6. Prostore telovadnice po urniku, sestavljenem na podlagi tega razpisa, bo možno koristiti v času od praviloma 1. 9. 2018 do 30. 6. 2018 in sicer od ponedeljka do petka od 15.00 do 22.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 22.00 ure ter ob nedeljah po dogovoru na podlagi izraženega interesa uporabnikov.
 7. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 14. 8. 2018 s pripisom: »NE ODPIRAJ: RAZPIS  TELOVADNICA PARTIZAN«.
 8. Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, vsak delovni dan pa tudi v glavni pisarni Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, pisarna št. 25/I. nadstropje.
 9. Na osnovi prejetih vlog bo Občina Gornja Radgona do 31. 8. 2018 pripravila urnik uporabe za sezono 2018/2019, ki traja od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2018.
 10. Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 14. 8. 2018) bodo ne glede na določbe 6. člena pravilnika, lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, ki so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno.
 11. Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis, bo občina v skladu s pogoji navedenimi v 6. členu pravilnika oblikovala urnik uporabe telovadnice, ki ga bo s sklepom potrdil tudi župan Občine Gornja Radgona.

 

Številka: 671-3/2017-U123                                                                 ŽUPAN
Datum: 30. 7. 2018                                                         OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                  Stanislav ROJKO, l.r.