JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2018 (rok do 9. 8. 2018)

datum: 29.06.2018

kategorija: Razpis

Priponke:

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2018 (PDF)

RAZPISNI OBRAZEC - POBUDA za priznanja Občine Gornja Radgona v letu 2018 (PDF)
RAZPISNI OBRAZEC - POBUDA za priznanja Občine Gornja Radgona v letu 2018 (DOC) 

SOGLASJE H KANDIDATURI (PDF)
SOGLASJE H KANDIDATURI (DOC)

* * *

Na podlagi 14. in 15. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016) je Komisija za priznanja, pohvale in nagrade Občine Gornja Radgona na svoji 11. seji dne 26. 6. 2018 sprejela sklep, na podlagi katerega se objavlja

 

J A V N I   R A Z P I S
za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2018

 

1. VRSTE PRIZNANJ

Občina Gornja Radgona razpisuje naslednja priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2018:

  1. zlati grb občine
  2. srebrni grb občine
  3. bronasti grb občine
  4. plaketa občine za dosežke v gospodarstvu
  5. listina občine

 

2. POGOJI ZA DODELITEV PRIZNANJ

Pogoji za dodelitev priznanj Občine Gornja Radgona so določeni v Odloku o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016).

Odločitev o podelitvi priznanj sprejme Občinski svet Občine Gornja Radgona na predlog Komisije za priznanja, pohvale in nagrade.

Posamezen kandidat lahko letno prejme samo eno priznanje občine za isti dosežek. Priznanje občine se posamezniku lahko ponovno dodeli po preteku najmanj petih let od podelitve prejšnjega priznanja občine. Predlagatelj zase ne more posredovati pobude za podelitev priznanja občine.

 

3. POGOJI ZA POBUDE IN PREDLOGE

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo pravne osebe, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega razpisa.

Pobuda mora vsebovati:

  • podatke o predlagatelju pobude,
  • natančne podatke o predlaganem kandidatu,
  • utemeljitev in obrazložitev pobude s konkretno navedbo vrste priznanja,
  • morebitne druge dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi ter soglasje predlaganega kandidata,
  • druge priloge, ki jih zahteva razpis.

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki pobudo podpirajo. Kandidata predlaganega za priznanje, ki ni podal soglasja, lahko Komisija pozove, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi za soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

Komisija lahko pobudo zavrne, če pobuda ni ustrezno ali dovolj ovrednotena ali utemeljena.

Prispele pobude za priznanja Občine Gornja Radgona lahko komisija po lastni presoji potrdi ali zavrne in ob soglasju predlagatelja prekvalificira.

 

4. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
 

I. Zlati grb občine

Zlati grb občine se podeljuje za življenjsko delo prejemnika oziroma za večletne uspehe, posebne zasluge in izjemne dosežke trajnega pomena za razvoj občine ter za večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
 

II. Srebrni grb občine

Srebrni grb občine se podeljuje ob izjemnih dosežkih v 20-letnem obdobju, ki so pomembnega značaja pri razvoju občine, za izjemne dosežke, ki se odražajo na ugledu občine na določenem področju dela ter kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
 

III. Bronasti grb občine

Bronasti grb občine se podeljuje za dosežene velike uspehe na določenem področju dela v zadnjem 10-letnem obdobju ter kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Posamezen grb se lahko podeli enkrat letno le enemu prejemniku.
 

IV. Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu

Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se lahko podeli gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku s sedežem in dejavnostjo v občini Gornja Radgona. Plaketa se podeljuje za večletne uspehe, enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na področju gospodarstva, podjetništva in obrti, s katerimi se je pomembno vplivalo na razvoj in ugled Občine Gornja Radgona.

Za leto 2018 se lahko podelita največ dve plaketi občine.
 

V. Listina občine

Listina občine se podeli za enkratno dejanje ob izredni požrtvovalnosti, hrabrosti in človekoljubnosti pri izjemnih dogodkih, za dosežke in uspehe na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, znanosti, umetnosti, zdravstva in socialnega varstva, tehnike, ekologije ter varstva okolja, športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sočloveka.

Za leto 2018 se lahko podelijo največ tri listine občine.
 

5. OBRAZEC POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ

Razpisni obrazec za pobude je dosegljiv na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa ga zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na tel. št.: 02 564 38 35, Majda Ferenc.

Pobudo za podelitev priznanja pošljite na razpisnem obrazcu s prilogami na naslov:

Občina Gornja Radgona, Komisija za priznanja, pohvale in nagrade, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona – do vključno 9. avgusta 2018 v zaprti ovojnici s pripisom:

»NE ODPIRAJ – za razpis občinska priznanja« in z navedenim naslovom pošiljatelja.

 

Številka: 091-1/2018-U106
Datum:   26. 6. 2018

                                                               KOMISIJA ZA PRIZNANJA, POHVALE IN
                                                                     NAGRADE Občine Gornja Radgona

                                                                            Predsednik Branko KLUN, l.r.