JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2017 – drugi del + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 7. 11. 2017)

datum: 16.10.2017

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani  Občine Gornja Radgona v letu 2017 – drugi del (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje javnih prireditev s strani  Občine Gornja Radgona v letu 2017 – drugi del (DOC) 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje javnih prireditev s strani  Občine Gornja Radgona v letu 2017 – drugi del (PDF) 


* * * 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2015) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2017), Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona
v letu 2017 – drugi del

 

1. Predmet razpisa

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 3/2015) je predmet razpisa sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:

-        kulturne aktivnosti (koncerte, predstave, razstave, proslave, okrogle mize in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi dejavnosti na lokalni in širši ravni),

-        športno-rekreativne aktivnosti,

-        aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine (festivali, sejmi, karnevali, ipd.),

-        druge aktivnosti, ki pripomorejo k obogatitvi družbenega, socialnega in medgeneracijskega druženja in udejstvovanja.

Sredstva dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

 

Predmet javnega razpisa (drugi del) je sofinanciranje aktivnosti, ki so izvedene v obdobju od vključno meseca maja do konca oktobra 2017. Sredstva za investicije niso predmet tega javnega razpisa.

 

2. Upravičenci

Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem javnem razpisu, so:

-          fizične osebe z registrirano dejavnostjo in s sedežem v Občini Gornja Radgona,

-          pravne osebe s sedežem v Občini Gornja Radgona,

-          pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Gornja Radgona, izvedejo pa aktivnost v Občini Gornja Radgona ali izven, le v kolikor je aktivnost večjega in širšega pomena (regijskega ali državnega).

Upravičenci, ki na podlagi tega javnega razpisa prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih promocijskih ali drugih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina Gornja Radgona.

Vsak upravičenec lahko sredstva pridobi za največ dve aktivnosti na leto. Ista aktivnost je lahko sofinancirana samo iz enega proračunskega vira občine.

 

3. Merila in kriteriji za sofinanciranje

Merila in kriteriji za vrednotenje aktivnosti so po pravilniku ovrednoteni s točkami in so izhodišče za sofinanciranje. Vrednoti se tradicionalnost in obseg aktivnosti, raven aktivnosti,

obletnice društev, promocija, vrednost prireditve, delež zagotovljenih lastnih sredstev. Vrednost točke izračuna komisija za posamezen javni razpis na podlagi višine razpisanih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev.

 

4. Višina razpisanih sredstev

Predvidena višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti za leto 2017 je določena v Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2017) in znaša 5.000,00 eur. Za drugi del razpisa je namenjenih 3.750,00 eur.

 

5. Razpisna dokumentacija

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si in vsak delovni dan v glavni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona (soba št. 25/I).

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo pri Majdi Ferenc na tel. št. 02 564 38 35 ali preko e-pošte: .

 

6. Rok za oddajo vlog

Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko prijavitelji oddajo osebno ali pošljejo po pošti

do vključno torka, 7. 11. 2017 na naslov:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti kuverti z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV 2017«

Na kuverti je potrebno navesti tudi naziv in naslov prijavitelja.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču občinske uprave Občine Gornja Radgona.

Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.

 

7. Obravnava vlog

Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje javnih prireditev oz. aktivnosti, ki so določene v pravilniku. Odpiranje in ocenjevanje prejetih vlog opravi komisija po izteku roka za prijavo na razpis. V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže.

Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev in ga predloži najkasneje v roku 15 dni od dne, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis. Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave izda sklep o višini dodeljenih sredstev. Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev, prejemniki sredstev dostavijo potrebna poročila in ustrezna dokazila o izvedbi aktivnosti, na podlagi česar župan s posameznim prejemnikom sredstev sklene pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem sredstev.

 

8. Nenamenska poraba sredstev

Upravičenci so s pridobljenimi sredstvi s strani občine dolžni izvesti aktivnosti, s katerimi so se prijavili na razpis v letu, za katerega je bil objavljen razpis. Prejemniki sredstev so dolžni izvajati aktivnosti sv skladu s pravilnikom in določili pogodbe.

V primeru, da prejemnik dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko, ali če pri prijavi aktivnosti navaja neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev namensko dodeljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Prejemniki sredstev, ki kršijo pogodbena določila, ne morejo kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.

 

Številka: 4101-2/2017-U106
Datum: 16. 10. 2017

                                                                                                                      ŽUPAN
                                                                                                 OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                            Stanislav ROJKO, l.r.