21. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 10. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 06.10.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/21-F1
Datum:   6. 10. 2017
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje občinskega sveta z dne 28. 9. 2017

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5.      Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica (druga obravnava)obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Alenka HLUPIČ, predstavnica podjetja URBIS d.o.o. Maribor

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (prva obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

7.      Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

8.      Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.      Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam 8 in 9, ki bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 21. redno sejo OS - 19. 10. 2017 (PDF) - 6. 10. 2017 

Amandma predlagatelja na predlog Odloka o OPPN na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica (druga obravnava) (PDF) - 13. 10. 2017

DODATNO GRADIVO za 21. redno sejo OS - 19. 10. 2017 (PDF) - 19. 10. 2017  
 

Posnetek celotne seje (objavljeno 20. 10. 2017):